تبلیغات
آیاپیر (خرم سعیدی ) - شعر بختیاری - شعر فارسی - مطالب ابر شعر لری بختیاری
 
آیاپیر (خرم سعیدی ) - شعر بختیاری - شعر فارسی
فرهنگ و ادبیات بختیاری
یکشنبه 26 فروردین 1397 :: خرم سعیدی
" پیر برف "

گُودِ بی گَفترِ مال
بئدِ شَستُم وِ زِمِسُون رَهده
یَه نَفس خُو اِ کشه،دَمِ سَرمانه اِبَنده وِ زِمین
اما امسال،پسِ هفتادم،آسمون باز زایی
برف چی چوقایی،مُلِشُون کُه نِه بِپوشوند وِ نُو
لِشگِ حُشک ،سر وِ هوا
چی قوا شِره دِره، وِ وَرِس اِز کرباس
مِنِ ری بِرچ اِی زَی،نور چی دَوریِ وَرشَو اِز دیر
بادِ لیله،وختی،پَره نازک برف،جورِ مینای یَه لُو دِر اِیدا
تیزی ای سرما،نُک وُ نُول آدمونه ای رچنی
چَشمه از او بالا،خُسه زَیده وِ َدرِ بی قَیتی
شیت وُ شات هی اکُنه رَه ای رِه
شُونِ گله،گلسه کی منِ اِشکفت وِ جا
گُوسیل، خُونّه اِتَینیدن جَلد
نَم وُ نُول دانِ سرِ گئر اِشکفت
تش وُ تُنگی درِ اِشکفت نهادن واکار
پَریُون، کتریِ من تُربِه دِرِیرد
برف پُر کی وُ نهادس سرِ تش
اگُم، میلتُون نَکشِه چُوی دَم کی
میشِ کُر چال، اِخَوسی وُ وِریسا سرِ پا
یَه بره نَر هُو بِزایی،بره کُر شَه وُ قَشی
پشم کوتا وُ هَمس فِرفِریِ با داده
شُون نیشت وُ هُونه دی کیف ای کی
بسم الا گرگ بگود
پالهِ اَوخُوری اِز تُربه دِرِیرد،گُونِ میشِ گری شیرِ جِک دُود پُرس
بال تَش بَردکیِ ناد وِکار
شَوکُله نه کِلِ بُورگا تَمنی،
دس کی گوشه نمِد،نَینِه دِرِیرد
سرِ کیف هُف من نی شیتس کرد
گلِ گیسِ هُو اِخُوند سی گُلِ مال.

#خُرم_سعیدی -بهار 97 خورشیدی
 Ayapir2.ir
telegram.me/khorram_saeedi
نوع مطلب :
برچسب ها : پیر برف، شعر لری بختیاری، شعر نو لری بختیاری، خرم سعیدی، شعر نو لری،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 12 بهمن 1396 :: خرم سعیدی
« اَوِ  شَو »
میِ شَو نِه شُونه ای زی،منِ قاشِ آسمون مَه
خَوُ نازِ شَو گُشی پا،منِ شاپوشِ شَو شَه
گُلِ نُور تی تُنک کی،هُو وِ زیر اَور گه گه
هُو کِه نورِ مَه نِه ای دی،وِ رُو ای نیشت وُ گُو بَه
چه شَوِ قشنگ وُ نَشمی،کِه ایا صدایِ قهقه
نَر وُ لاس،کوگ اُخُونه،اِگُو وَسه شَو منِ چَه
گِلِ بالِ اَو وِ دَو رَو،کِه گِرن لِکِ هَمو مَه
کِه گِلو خُوره اِ تُوره،شُتِ زیر اِبی وُ اِی رَه
......
#خرم_سعیدی زمستان ۹۶ خورشیدی
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر بختیاری، شعر لری بختیاری، شعر لری، خرم سعیدی، او و شو،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 25 مرداد 1396 :: خرم سعیدی
" مندیر دل تنگ "

پِرکِ بایُم، مَسِ بارون دَم پَسین
اَفتو وُ تَپ تَپ گُروسک مین اَور
نَئره ی بی زُون نُو گُل سایِ دار
سَر تَکون اِی دا وُ اِی گُو مینِ لَو
نُو بهارونت مُوارک با گَگو
قیلِ شَو پا اِی گُشی اِی نا وِ دَو
مینِ دریا آسمون پَل زید هُو
تُولَیین مَه،دُهل زی،ساز باد
بازی دوپا سه پا گُل یاد دا
آساره جُور اَنگشتی کِه منده مین هُل
چشمک ای زَی نُمزدس اُو رُه رُها
شَو کِلِ چَشمه اِگُلنیدم تَشی مُو بالِ کُه
تَینایی دلتنگی وُ نَیشیت مَست
مُرغِ دل مَندیر،بال ای زَی بُریده نیم سَر
خارِ غم وِ لَو رَسونه،جُون وِ نِفت ای زَی وِ دَر
باغ ویرُم حُشک وا تَقدیر پیر
تاتِه تَمارزُو،تاتی تاتی کُنُون
بالِ گُور نُور بیدادی اِخُوند
دَس زَی اَقَنه ای شِرنی وِ درد
حال مردم بَد بَتر ،ریسُون چِه زرد
رنگ وُ ری افتو بُری اِز ترسِ شو
شو تُو کی ای ری ولات ایما وِ در

#خُرم_سعیدی تابستان۹۶ 
Ayapir2.ir
نوع مطلب :
برچسب ها : خرم سعیدی، شعر لری بختیاری، شعر لری، مندیر دلتنگ، شعر نو بختیاری،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 8 تیر 1396 :: خرم سعیدی
ﺧﺮﻡ ﺳﻌﻴﺪﻱ:
" پیرُنی "
*هرچند از عناصر شعری تهی ست،اما روزگاری بخشی از روش درمان بوده*

جاوِری خط چپ دار
سر کتاوس ور داشت
طالهس چید و بگو
دلسیا کافر کُه،نظرس کرده یونه
دو سه بلگ قاقذِ شه پیسه بکی
یُون،حَویرس بِگر وُ پارچه سوز
سَر باهی راست کُرت بند دَدُوم
دُیمینه تُو بون وُر منِ یَه پاله اَوس دِه بخوره
دِو گُلو زاگ اسبید وا دینشت
دِر بدِه دَورِ سرس وَن منِ تَش
نِمکِ نَر،مِل گرگ،سَوز مُره
اِکِنم اَوسی وُ بندم دَم هر جُمبنده
تا چهل رُو نَخوره اِسبیدی
زیر دِرهدی نگدرده وِ شُمی
چارشمبد هُو نَریزه وِ خُس اَو
وِ جدم دی نکنه پیرونی.

#خرم_سعیدی تابستان۹۶ خورشیدی
Ayapir2.ir
Telegram.me/khorram_saeedi
نوع مطلب :
برچسب ها : خرم سعیدی، پیرونی، شعر نو بختیاری، شعر نیمایی بختیاری، شعر لری بختیاری،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 13 فروردین 1396 :: خرم سعیدی
ﺧﺮﻡ ﺳﻌﻴﺪﻱ:
« غم شون »

دٙوٍ دٙس تنگی زِمین وُ اُو شٙوا پهن وُ فراغِ ای زمسون دِی رٙه
تٙرکی سردِ بهار،کُم شٙون،جِر ای دا
دٙم صُو داشت ابی رُستم زا (۱)
سٙر وُ کُول همه جا بِر ای زی
پیش پا صُو کِه نُک کُه بپِره
تیه چشمه اگشی وُر مٍن دشت
دل تنگ آسمون،گُلس هی واز ای بی
هیرد هیرد،گاه اِری خرس تیه.
شٙوچٙری،میسمِ میسون چارنی دی سٙر اُوی
شُون گله نِ اٍرُوند،مین علفچر کِه خٙری بی اٙرباو
پٙریون،کاردیم کالی وِ وٙرس،تُند کی پا
خٙر وُ شله نٍ اورد مین بکال گوشه قاش
تٙش وُتُنگی کِر اِشکفت بِنا هُو واکار
دٙس وِیرد،پاتیل شه نه بکشی اِز تُربه
بُز کالی کِه بِکِی تیشترزا،شیر جِک دُو وُ بکی راس لِوی
کُه تٙش هی ابلیوست وُ اچرنی وِ هوا
کِتری سِه وِ کِلس لُق ای کند
دٙس گرم کی کُپِ چاله وُ وُلانی وِ یک وُ کیف ای کی.
شُون غارنی کُوْ تُو کینی کِه وِ دیر داری ایای
سگِ هُشکُو هُو بکی،ناد وِ دٙو رٙه وِ جلو
سگ صحاوس اٙشنی،دیم نا وُرمنِ کا دُونگ ندا
پا وِ پا صاحوِ سایه هُو اُوی ری وِ گله.

#خُرم_سعیدی سیزده فرودین ۹۵
نوع مطلب :
برچسب ها : خرم سعیدی، غم شون، شعر لری بختیاری، شعر نو بختیاری، شعر نیمایی بختیاری،
لینک های مرتبط :
جمعه 4 فروردین 1396 :: خرم سعیدی

« ولات بختیاری»

گُمب گل اِی گُو وِ گل،گٙو تو بیو وا جلو
دام وُ دٙدو مو تونی،پاته بکش زی برو
سٙوزه وِ چی اٙو وِ دٙو،اٙو وِ دٙو وُ رُو وِ رٙو
باد دو زلف هونه، شونه اکی رٙو وِ رٙو
رهده وِ هوش اُو چنو،رُو روون مین جو
تُر اخوره واگلو،چی کلو و ُمه ی نٙو
گل انیشت مین او،آینه و مه ی نو
خنده منِ ریس وُ گُو،عید اُوی دی بیو
عیسِ گُل آسمون،وٙسه وِ لٙم یٙ دٙمون
تا کِه تیه بـر کُنه،برچ ازنه نٙو وِ نٙو
جِست وُ بغل زٙی گِری،گِیل جوه دا وِ شیر
سٙوزه کِه ری ایگوشی،هر دُو تیاسه وِ خٙو
اُو حُنکی باد صُو،کِرده دٙم مشک واز
جون اگره بزگر از،بُوی هو وٙخت درو
گٙل گٙلِ اُو بُندیل،بٙنگ اگن مین تنگ
هاچق گُل ویدنه یا گِل وُ بردا وُ اٙو
بیوی گل ریگشون،خواس وِ دُوا آسمون
بٙس وُ گره زی دلس،نا وِ دلِ هو گرو
کنگرِ دندونه ای،زلف کُهِ شونه زٙی
اُو دٙم صُو صٙوق،واز بکی راز شٙو
فاش اٙوی راز گل،هاچق دومای پیر
خرس اریزه همس،تٙش تشیه پُر وِ تٙو
گُوی کِه قول«اٙری»نُمزدِ اٙشنی وٍ نٙو
پازنٍ پا وِ کاو،کوگ نٙر اینا وٍ دٙو
کوگ اِغرمنه وِ غم،تنگٍ دلس بیش وُ کم
گُمب کلوس ای دٍری،زیر همو برف نٙو
نٙشم وُ چه خیفن همه،بٙرد وُ دِرهدای کُه
تا بِرسه وٍ گل وُ چٌشمه وُ اٙوٍ بِرٙو
تٙش اگشن اُو گلا،بند ابندن وٍ نا
شاه سوارن همه،هیرد وُتلو واز وُ خٙو
لٙرسه دلِ مُو همس،جور اٙو وُ مه ی نٙو
تی نگُشم ری ولات،مرگ بگو گو برو

#خُرم_سعیدی
Telegram.me/khorram_saeedi
نوع مطلب :
برچسب ها : خرم سعیدی، شعر محلی بختیاری، شعر لری بختیاری، ولات بختیاری،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 14 بهمن 1395 :: خرم سعیدی

«آسمونی مردم»

خٙوٍ خال خیالت
غُوار غم ریزه وِ دلِ بی قرار
اٙی بی سوزه زار،زمستونی بهار
دِهون تفنگت بی فریاد داد
لشکر اور کورت،سوار سینه کُه
سر گرم بازی سایه وُ زِمین
چی گله گرگی اٙویده وِ رٙم
بادِ بادلوی آواره بیاوون 
بی گرت لیله وِ دٙو
اِژدهای شو وُ کُه دٙس داده یک
چی دالوی پوز بسه و قهر
دشنت نشسه و پوست سینه
وا غیظ و غضو
خوشی مردم خورن
مین ای زمون شیم.

#خُرم_سعیدی زمستان۹۵خورشیدی
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر لری، شعر بختیاری، شعر لری بختیاری، شعر نو بختیاری، خرم سعیدی، آسمونی مردم،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 8 دی 1395 :: خرم سعیدی

«خٙوِ شٙو»

مار،سٙر گنج وٍ خٙو

کُم پٙتی گُسنه صِحاو

گِرگٍ گِرگ شُون وِ گُوش

سگ وُ گُرگ دادنه سٙرخٙط وایٙک

گُوسیل وِل مِنِ قاش

کخدا مال ندونه کِه تٙریده کِلِ مال خٙو کِرده

وِ مُو گوده یه گگو

مٙر نٙدونی ای کُر

« کهخدا پٙسبٙرکه»

تٙرس وُ تُرسا سٙرِ جا .

شٙو اِگُوی پا پِخٙوه

کی اِبُو اُو گُویِ سُور

چند گُمبک بِزنه

جُل شونه بکنه
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر لری بختیاری، شعر نو بختیاری، شعر نو لری، خو شو، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 7 مهر 1395 :: خرم سعیدی

« ولات لُر »
« چند بیت از شعر ی طویل در وصف ولایات و ایالات لر نشین». 

تَک خالِ دلِ ولات شیرون
دُونگی وِ بهشتِ مینِ ایرون 
پُر دار وُ درهد وُ پُر ز بُوسُون
کوگون کُهس همه غزلخون 
اَفتو کِه گُشه تیه وِ میدُون
لُر بینه وُ هُو هی ایگره جون 
اِز دیدنه ای ولات گلگون 
مَه هاچقه سِه وُ هِد پریشون 
بُو لئله وُ گل قشنگ و خندون 
شاه بُو منِ تَش هزار هزارون 
اَوای جُهون دیار وُ پنهون 
جَم کی وُ بدا وِ رُویِ کارون 
خیفی ولات لر دُو چندون 
چی ریِ عروسِ مینِ درغون....
#خرم_سعیدی تابستان۹۵
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر لری، شعر بختیاری، شعر لری بختیاری، شعر گویشی، ولات لر، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 15 تیر 1395 :: خرم سعیدی


"ِ غیرتی كُر "

پِچ پِچی وَس وِ مال،كِه عَرو وَی سَرِ مرز

وِ شُمی تا دَمِ صُو لیز نَكِی

تَپِ تیلُون اِسپارد

دَس زینه وُ بِگُو

جُون تُو وَ جُون بَچَلُم

وِ همه ایل بگو،كِه حلالُم بكنن 

روز چی باد گُدشت 

گُم گُم تَول ای جنگ 

كَر كِی گوش جهون 

یَه چَوی پِشخ اَوی

كُر فُلونی كِه بِره جَنگ نُتُومِه 

بعد چَن سال اِوردن لارس 

كُتلی وارازنین 

نان واكار دُو دَس سازِ چَپی

زِنگَلِ مال،اَقه دِردن وُ بُریدن پَل سیس 

دالوی خُوند سُرو

" مُو بِمیرم سی كُر "

"سَرِ قَدس نید كِه دی " 

" چی نها هُمسرِ زینس بیوه "

#خرم_سعیدی تیر٩٥ خورشیدی
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر لر، شعر لری بختیاری، شعر بختیاری، شعر نو لری، شعر نو بختیاری، غیرتی كر، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 13 تیر 1395 :: خرم سعیدی


" تیه كال "

بلیطِ كال،سی ندار 

هُم بغلِ گُسنهیه 

جون وَرگرنه 

مِن سال قحط 

بَشخشِ پا طنافِ دار.

تیا كالت، بَلیطن 

تا جُونم وِ تاراج نَره .

اما، تیات سی دَولتمند 

عیسِ آسمونه وُ رُوِ رَوون 

چشمه زلاله وُ بُنگِ كوگ 

اَفتوِ وُ هِزارونِ دیه .

اما تیا كالت سی مو

بَلیطِ كالِ جُون وَرگرنن 

تیه كال. 

#خرم_سعیدی تیر ٩٥ خورشیدیِ
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر لری، شعر لری بختیاری، شعر نو لری، شعر نو بختیاری، خرم سعیدی، تیه كال،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 9 تیر 1395 :: خرم سعیدی
خرم سعیدی:

" ولات گل " 

تَش وُ تُنگی وُ نَم اَورِ بهاری

لِورگِ باد زیر سایه ساری 

جِهون رِنگ اِی زَنه یا وادیاری 

گُلا اَقه دِرن بالایِ خاری 

وِ شیواتِ یَكِن سوز وُ پیاری 

تَشِ گُل وَسه مینِ كُول كِناری 

گُل و لَئله رَوون مِن مَرغزاری 

اِنالن بُوندِیَل چی مرغِ زاری 

وِ رُو اِیخُونه كوگی یار یاری 

علف مُل داده یَك چَندِ چناری 

رَوونه جُورِ ماری چَشمه ساری 

وِ دل نی مَنه دی صَور وُ قراری 

بهشته وَسه مینِ كُهسارى 
  
گِمونم زِنده اِی بُو مرده پاری 
اَیر بینه ولات بختیاری
#خرم_سعیدی تابستان ٩٥خورشیدی
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر لری بختیاری، شعر محلی بختیاری، شعر لری، شعر بخیاری، ولات گل، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 26 اردیبهشت 1395 :: خرم سعیدی
" رُو گِریو " 

" بَنگِرو سی یَته گچ اِخو بِنه جون"1

گَویَلم وا سَر زَنین سی رُویِ بی زُون

اَر بَرن اَوِ زُلال زِ بختیاری

كُور اَوین وُ دُنگ مَدین مَیاین دیاری

اَوِ رُو صِدا مَكن بِگِر گِلامُون

كُه بُرن دِرت اِدن بَرن صفاهون

هُوشَوی وا بِكُنیم وُ پُك بِنیم جُون

اَوایِ ولاتمون رِن یزد  وُ كِرمون

ماهیون هَی گِریون اَوا اِبُون سُور

سی اَوا زال بِزَنیم تا كِه اَویم كُور

اَسبونِ كُتل كُنین زَنگل بُرن پَل

اَوانِ دارن بَرن سَرتون كُنین خَل...

١- مصرع اول از مرحوم داراب افسر بختیاری است.

#خرم_سعیدی بهار٩٥ خورشیدی 

نوع مطلب :
برچسب ها : شعر لری، شعر بختیاری، شعر لری بختیاری، رو گریو، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 26 بهمن 1394 :: خرم سعیدی
امروز سركار خانم محمدی از سر لطف عكسی را از منطقه سوسن در یكی از گروه ها نشر دادند. با دیدن آن منظره چشم نواز این كلمات قلمی گردید.

" كارون و آسمون"

رُوِ كاروون شُت وُ زیر

ری وِ مالِ آسمون رَه اِی رَه

آسمون وَی جِلوس

دَرِ حُونه بغلِس واز بِ كِی

تیسون رنگِ یك و مینِ یكه.

باد دَونی خَوَرِ داد وِ كُه

دل وِ دریا اِی زَی

كُه حَسید بی پُرِ بُرگس كِر وُ دی

رَه شَوِ پیش اِگری.

مَه وِ دیوارِ بُلُند ،خُونِ بالا اِكشی

زیرِ سینه شَوِ شَه،سینه خیز رَه اِ بُری

تیه مَه وَس وِ اَو،چی چِرا بِرچ اِی زَی
اَو سَر.ِ مَه نِ بُری

هُونه اِشكند وُ بُوُردِس وا خُوس.

"زمستان ٩٤ خرم سعیدی"

نوع مطلب :
برچسب ها : شعر لری بختیاری، شعر بختیاری، شعرلری، خرم سعیدی، كارون آسمون،
لینک های مرتبط :
جمعه 23 بهمن 1394 :: خرم سعیدی
" كُرگَلِ دایلِ اِیل"

رَش اَوی گندم وُ جُو

باد اَوشُوند طلایالِ هُنُو

نُورِ اَفتو كِه وِ دَشت وُر اِی گَشت

پنَجه وُر پَنجه دِرَدا اِی دا

اَوِ چی مرواری،قِر اِدا شَولارس

كُتِ زیری اِی رَه

قَهقهِ كَوگ وُ تُهی

تَنگِ نا بی منِ سَر

وا غُروری سَر خَش

گله كَل وَی نُكِ دِر

پازَنِ خَوردهِ سال

دَور وُ بان سَیل اِی كِی

گَه گهی وا سُمِ دَس

پُوسهٍ سایه گَهر اِی خارنی.

سال، سالِ علی عسكر خانی

پُرِ پُر بی وِ سِتم

اُردیِ مِرگَلِ اِیل

تیه تا بُر اِی كِی

كُله تَمنیده وُ بِرنَو واشُون

جَنگ كُنِ بی سنگر،بَچه یَل هِشته وِ مال

سَرْ وَرداشتِ وِ ظُلمِ گِرون

چِه كُنه فَرخ هُو كِه اِی كُنه وا ظالم جنگ

كُرِ كُل دایَلِ اِیلِ وِ وُلات.

"خرم_سعیدی زمستان٩٤ "
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر نیمائی لری، شعر نیمائی بختیاری، شعر لری بختیاری، كرگل دایل ایل، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
شنبه 5 دی 1394 :: خرم سعیدی
"تهمارزو "

وَختی وا بهارِ نُور رَهدی

گُوی اِسبید مَه

میونِ دُو دَسِ كُهِ سیا وِ بَنده

هَوای اَوریشمی،وِ كالی زَنه

هِزاروون غَم،چی گَلِه مار

وِ جُون مُون زَی

دلِ خُوش نشین مُون

زِندونی شَو اَوی

نَشقِ قَشنگت،مین اَو تیه جُوریم

سُوار اسب خیال

تیای غمبارت وِ خَو بُوسیم

یاد تُرنه هاتِه وِ باد اَشنیم

مُستِ بَردینه وِ دل كُویم

دِرهدِ خین رَه اُوفته

اَمشو،آینه تیانه،سَر بَردِ سَرد كُویم

تا بَئد تو،هچی نبینیم

اَی آزادی .

" خرم سعیدی زمستان ٩٤ "
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر نو بختیاری، شعر نو لری بختیاری، شعر لری بختیاری، شعر بختیاری، تمارزو، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 11 آذر 1394 :: خرم سعیدی
" سال تُلوی "

یالِ مال،دسِ شَو اسیر

مُستِ شَو،گِره خَورده پُر كُرَو

خُروسی مُرده وار اِی خُوند

پیا اَفتو وِ تیگی ای خُوم

نِمدِ شَونِ بِكنه.

دَروازه سالِ عَلق بَسِه

لَوحند درد ،خُورندِ مَرگ

غَم سَر غم زُندُونِ سینه

سَر تا سَرِ ولات دیِ اَندُو

سَربار وُ بُن بار،بد بختی

سالای شیم دیندا

سال "تُلُوی"

وا " جیكاك"

عَلم وِ دَس وُ كُم پتی

" مِهر علی مِن دلته"

" نفت ملی سی چنته"

اَمرو وِ اُونُو حنده

صُوَه وِ ایما.
" خرم سعیدی پاییز٩٤"
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر نو لری بختیاری، شعر لری بختیاری، شعر نو لری، سال تلوی، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 10 آذر 1394 :: خرم سعیدی
" صُو "

مه،شاهِ بی داد شَو،پَساپَس اِی رَه
آسارهِ بی جُونی،وِ تیه رَس دیر اِی بی
مُلِشون اِسبید كُه وِ دیر دیار
قُوچِ قشنگ صُو،چَرتُول گُشی
وا اَورِ چی می بُز سیا ای بازی.
سُرفه وِلِنگ واز آسمون
تا تی كار ای كی گشیده
باد،تُند پا ای كَشی.
اورا وِ دشت آسمون
گرگ لُق وِ دَو
صدا مینسون سوز ای بی
سَوز وُ سیر ،سوار یال كُه
تَینَری نشسه
نَرمِه بارونی پاورچین ای ره
دِرهدی جور گدا لُهد
لِشگای بی جونِ پُر پَهرو
چی پنجه دالوی كُر مُرده
وِ اِلا نُرفین واز
چشمه چی تیلِ پا وِ رِشتَن گیر
تَقلا ای كی.

" خرم سعیدی پاییز ٩٤ "
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر، شعر نو لری بختیاری، شعر لری بختیاری، شعر بختیاری، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 7 آبان 1394 :: خرم سعیدی
" هُوشَوی"

پاتیلِ چواسه آسمون
چی دلِ جوون نامراد
حسرت وِ دلِ .
كُه،زُونی زَی بال گلال
وِ زادِ هُوشَوی،رُومِست سَر آسمون .
افتو،سیاپوش وُ لـَو شِور
سی دلِ زَحمی پُر تِركِ زِمین
" نوشدارو" وِ شَو ظُلمونی طِلوی .
دِرهد،تَوِ گـپ گِری
نُخون وِ دَرد كِرد من زِمین
لَو پُر كُرو،جُون وِ سَر اَوی
جا چَشمه بی هُوش،چی پُوسِ مار
حالِ باقی نِه خُوت بِخون
اَمون وِ اِی زَمون.

"خرم سعیدی پاییز٩٤"
نوع مطلب : شعر لری بختیاری، شعر محلی بختیاری، 
برچسب ها : شعر لری، شعر بختیاری، شعر لری بختیاری، هوشوی، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 20 مرداد 1394 :: خرم سعیدی
وصف شیرین

من بر اساس متن خسرو و شیرین مرحوم وحید دستگردی که آن را استادم دکتر حمیدیان نصحیح کرده و متنی منتخب مراکز دانشگاهی است در حال برگردان به زبان لری بختیاری هستم البته با توجه به اینکه متن یاد شده بیش از پانصد صفحه است تلخیص آنرا برگزیدم با کمی دخل و تصرف ولی با الهام از متن اصلی تا به بعضی از نکات مورد نظرم دست یابم.
"وصف شیرین"

تُو هیدی عاسلِ گُنج بیاوون

تُو شرینی وُ معروف وُ سخن دُون

هَمو کِ بُو دِلِ فَراد وُ خسرَو

هَمو کِ هر کِ دیدس نی بَرس خَو

هُو کِ وا بِرچ ریس اِی کی دِلِ داغ

وِ داغ ریِ هُو تَش وَسه مِن باغ

هُو شِرینه وُ یا شاهین وُ شهواز

هُو کِ شرینه وُ شرین کُنه ناز

هُو مِهرس تیشنه مِن سر فرشناد

هُو نی گُو جُون بِده اِی داد فَراد

اَیه لَو تَر اِ کی سی جُونی فَراد

دُو دَسی شیشه جُونِ وِس اِی داد

هُو کی بی خَسروِ مَجنونِ سَر کَش

پَلِ نا گَردنس اِی گود غَمم کَش

....

ادامه دارد.    خرم سعیدی تابستان 1394 خورشیدی نوع مطلب : شعر محلی بختیاری، 
برچسب ها : برگردان خسرو و شیرین به زبات لری بختیاری، شعر لری بختیاری، شعر لری، وصف شیرین، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 5 )    1   2   3   4   5   مدیر وبلاگ : خرم سعیدی
نویسندگان
نظرسنجی
نقد و بر رسی توسط بازدید کنندگان محترم
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :