آیاپیر (خرم سعیدی ) - شعر بختیاری http://www.ayapir2.ir 2018-10-19T07:18:08+01:00 text/html 2018-10-14T12:49:13+01:00 www.ayapir2.ir خرم سعیدی همداد http://www.ayapir2.ir/post/491 " همداد "<br><br>یادگار آرش<br>دیو سپید " بهار "<br>سراپا در سیاهی گرفتار<br>خان خونش در جریان .<br>این سو ،سیاهی و تباهی<br>شهر و " انقلاب " و " آزادی"<br>پا در گلِ دردِ " سونامی"<br>اسیر تبِ شب<br>اسب " آزادی" ست به رم<br>مبتلای دود و دم .<br>#خرم_سعیدی پاییز۹۷<br>Ayapir2.ir<br>Telegram.me/khorram_saeedi text/html 2018-10-12T17:13:34+01:00 www.ayapir2.ir خرم سعیدی برگ های بی درخت http://www.ayapir2.ir/post/490 " برگ های بی درخت "<br><br>برگانِ بی درخت<br>راه را ناهموار<br>فکر را در قفس<br>پای را به بند<br>دست ستم به پا<br>زنگ وحشت آویخت با صدا.<br>مرغان رمِ دمِ تیر<br>آتشِ دل بِنِهفت<br>خورشیدِ سوخته راه<br>در نیمه های دشت شب به شوق<br>‌سوختیم غریب<br>تا ابتدای مرگ<br>ما شاخه ها بهم<br>با برگ برگ خون<br>هستیم یک درخت<br>یک جنگلی کنون .<br><br>#خرم_سعیدی پاییز۹۷<br>Ayapir2.ir<br>Telegram.me/khorram_saeedi text/html 2018-10-06T17:26:45+01:00 www.ayapir2.ir خرم سعیدی خیالی رویایی http://www.ayapir2.ir/post/489 <div>" خیالی رویایی "</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>خورشید بوی سرما می داد</div><div>آخرین شعله اش بی چالاکی و سرکشی</div><div>مثل پرنده ای پیر پرپر می زد&nbsp;</div><div>در قلب زمختِ بی روح دریای ظلمت .</div><div>حلقه حلقه ابر ارغوانی</div><div>پاره چترش باز</div><div>مثل آهی در سکوت شب</div><div>آرام آرام گام می نهاد .</div><div>گنبد آسمان بشکوه</div><div>با طراوت فرحبش</div><div>مثل کهنه فرشی نخ نماست.</div><div>فرمان فریاد باد،سرِ بازی داشت</div><div>زمزمه و کشمکشش ساز خود را آغازید</div><div>کاغذهای پروازی همراهش</div><div>به آینه غروب سرکش،سر می کشید .</div><div>ماه آسمان درخش همیشه محجوب</div><div>در حال بیقراری</div><div>بشقاب گرد و کمرنگش را</div><div>از آبشار آسمان</div><div>به آینه آب انداخت .</div><div>من در کنار شعله رنگ پریده شمع به سایه رسیده</div><div>خاکستر آرزوهایم را می آشوبیدم:</div><div>آیا از وحشت عید می رهیم</div><div>آیا الاهه ابر با نسیم باران دوش حمام می شود</div><div>تا ناودان های مثل کارکنان بیکار</div><div>بی منت جاری شوند</div><div>آیا چیزی به غرق درختان در شکوفه مانده است</div><div>آیا چند ضحاک دربند دماوند می شوند</div><div>آیا درشت آرواره ها بوووووق‌‌ ...</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>#خرم_سعیدی پاییز۹۷</div><div>&nbsp;Ayapir2.ir</div><div>Telegram.me/khorram_saeedi</div> text/html 2018-10-05T03:13:52+01:00 www.ayapir2.ir خرم سعیدی رهایی http://www.ayapir2.ir/post/488 <div>"رهایی "</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>گوی خورشید ،اسیرست در آب</div><div>آخرین پنجه خود را بنموده به کمک</div><div>نور کم رنگ پر از واپسی دل بر او</div><div>خائنانه به کمینش بنشسته ظلمت</div><div>باد فریاد بر آورد به درد</div><div>نیست فریادرسی اندر دهر</div><div>شعله ها گر چه نهان گشته درون</div><div>خِس خسی هست درون سینه</div><div>خلوتست و تنها این دریا</div><div>دسته ای موی سیاه</div><div>موج می زد از شرق</div><div>آسمان تنگ گرفته به بغل</div><div>کوه ها ذوب شده در ظلمت</div><div>نیست پیدا اثر از صافی دریایی و ناصاف زمین</div><div>آنچنانست که گویند گهی،</div><div>مرده زمان مرده زمین</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>#خرم_سعیدی پاییز ۹۷</div><div>Ayapir2.ir</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>Telegram.me/khorram_saeedi</div> text/html 2018-10-03T02:19:28+01:00 www.ayapir2.ir خرم سعیدی درخت بیعار http://www.ayapir2.ir/post/487 <div>" درخت بیعار "</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>سربند نارنجی پاییز</div><div>حریر صورتی خورشید را پوشید</div><div>دختر چلوار پوش ماه</div><div>سینی طلایی پر از سیب بر سر</div><div>در بزمی دوستانه به رقص</div><div>ملکه گیس سپید</div><div>پشت هلال ابر سنگین</div><div>سر بر شانه هم نهاده</div><div>قاصد صبح هوهو کنان</div><div>تور بوی گل می چرخاند</div><div>مریم عذارای عزادار شب</div><div>دست گل به باد داد</div><div>درخت بید از غصه گیس برید</div><div>ملخ ولایت را خورد</div><div>پاسبان و شهر خسته،بی حوصله به خواب</div><div>درختان بیعار</div><div>تاج خوشه هایشان براه</div><div>سرمای سختی ست در راه</div><div>انسان های بی پناه</div><div>در گورها بخوابید.</div><div>#خرم_سعیدب پاییز ۹۷</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>Ayapir2.ir</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>Telegram.me/khorram_saeedi</div> text/html 2018-09-30T02:09:21+01:00 www.ayapir2.ir خرم سعیدی تبعیض زندگی http://www.ayapir2.ir/post/486 <div>" تبعیض زندگی "</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>باد پس می داد نه تو پرده های آخر دریا</div><div>آسمان در چشم چشمه آبی و زیبا</div><div>هان نگر دیوار آبی آسمانش لخت</div><div>خوشه خوشه ریز ریز وز وز زنبور</div><div>از زمین تا آسمانست احتکار نور</div><div>نورِ بی تاثیرِ سرمای زمستانی</div><div>روزها رو به دگرگونی که می دانی</div><div>زمزمه بادست و برگ و خش خش پاییز</div><div>زاده ی تبعیض در تبعید دست آویز</div><div>وای یخبندان شبی هان می رسد از راه</div><div>دخمه ها سرد و زمستانی سیاه</div><div>در سکوتی سخت مردانه به دل زنجیر آه</div><div>بسته درها،برده سرها را بر دامن</div><div>پوچ و پوچ است برگ برگ آینده و امید</div><div>زندگی گهواره زندانیست در تبعید</div><div>خواه اینجا،هرکجا،هرجا</div><div>آی زندانبان شب بگشای این روزن</div><div>تا گذار شب شود احساس از دیدن</div><div>داد پرور داد ما بستان تو از دادار این برزن</div><div>#خرم_سعیدی پاییز۹۷</div><div>Ayapir2.ir</div><div>Telegram.me/khorram_saeedi</div> text/html 2018-09-28T13:09:30+01:00 www.ayapir2.ir خرم سعیدی بیگانه از ما http://www.ayapir2.ir/post/485 <div>" بیگانه از ما "</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>درون غار وحشت</div><div>کهنه روباهان</div><div>با آتش بی عاطفگی</div><div>وجدان گداختند .</div><div>این غولک های پر شکیب بیگانه</div><div>با قلب پولادین</div><div>با قوت قدرت</div><div>در شکنجه ای باشکوه</div><div>برای خودکشی دسته جمعی ما</div><div>آینه وجدان شکستند</div><div>با فروغ آتش دوزخ</div><div>فصل بی برکتی کاشتند</div><div>با دست آهنی پنهان</div><div>حاصل ما را برداشتند</div><div>ما، اشک خون خود را</div><div>در قبر دل دفن کردیم</div><div>تا با هم بباریم و سیل بکاریم.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>#خرم سعیدی پاییز ۹۷</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>Ayapir2.ir</div><div>Telegram.me/khorram_saeedi</div> text/html 2018-09-28T11:24:20+01:00 www.ayapir2.ir خرم سعیدی حریر خیال http://www.ayapir2.ir/post/482 <div>" حریر خیال "</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>موج حریر نازک باد</div><div>آخرین جرقه های ماه را</div><div>در چهره دریا نوازش داد .</div><div>زیباترین ستاره</div><div>سوسو فروغ زندگی گنج قلبش را</div><div>با عالی ترین احساس سر خوشی&nbsp;</div><div>در گردن کمر زمین انداخت</div><div>آوای خوش فرشتگان</div><div>در باغ شکوفای صبح عشق</div><div>دامن خاطراتش را</div><div>در پرتو نسیم روح پاکدامنی</div><div>مثل بره شیرمست</div><div>به شفق نمناک جنوب هدیه داد .</div><div>چلچله چابک خورشید</div><div>به نازک اندیشی گلی</div><div>تندیس مرمرینش را</div><div>با بال های رنگ رنگ طاوسی</div><div>در زمانه بی عدل به داد قسمت کرد.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>#خرم سعیدی پاییز ۹۷</div><div>Ayapir2.ir</div><div>Telegram.me/khorram_saeedi</div> text/html 2018-09-27T06:37:11+01:00 www.ayapir2.ir خرم سعیدی استبداد عشق http://www.ayapir2.ir/post/481 <div>" استبداد عشق "</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>هرگاه محبت گرما به صفر رسید</div><div>و چاقوی نور زورش به سرما نرسید</div><div>حضرت پاییز با لباس صبح</div><div>همراه باد با شلاق احساس</div><div>کتاب طناز برگ را در ارتفاع محبت</div><div>با صدای لطیف عشق می خواند .</div><div>در راه کشتن و استبداد عشق</div><div>ناله خاموش برگ به طغیان</div><div>لبخند غم آلود به فریاد</div><div>در رثای طراوت جوانی و جان بی برگی .</div><div>حضرت رخشنده پاییز</div><div>لحافش در گرو عشقش</div><div>برگ برگ شاعرانه ترین کوچه را</div><div>با درد واقعی</div><div>مهار خود می کرد.</div><div>سرنوشت ما و برگ</div><div>چه پاییزانه غروبیست بی صدا .</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>#خرم_سعیدی پاییز۹۷</div><div>Ayapir2.ir</div><div>Telegram.me/khorram_saeedi</div> text/html 2018-09-26T05:47:33+01:00 www.ayapir2.ir خرم سعیدی فریاد جاری http://www.ayapir2.ir/post/480 <div>" فریاد جاری "</div><div>پروانه های نور</div><div>خان خونشان به جوش</div><div>گرد آلاله ماه</div><div>پای کوبیدند ‌.</div><div>محتسب نوبتی</div><div>فریاد سیاه بر کشید</div><div>آنها چون ما</div><div>سر در پیله فرو برده</div><div>تا وهله دگر</div><div>سفره خونشان سفر کند .</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>#خرم_سعیدی پاییز ۹۷&nbsp;</div><div>Ayapir2.ir</div><div>Telegram.me/khorram_saeedi</div> text/html 2018-09-18T01:36:30+01:00 www.ayapir2.ir خرم سعیدی پالان دوران http://www.ayapir2.ir/post/479 <div>" پالان دوران "</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>" آیاپیر " (۱)شاه، " هانی "(۲)</div><div>در سایه سار پسین " الهک " (۳) دلنشین</div><div>با رنج سالیانِ ستمِ مردمان</div><div>معبدی پرداخت شکرانه .</div><div>انحنای ظریف نگار نگاشت معبد</div><div>در سرد سنگ</div><div>پیچش گرمِ بدنِ انسانِ دوران را پل است .</div><div>حتی در تندیس سخت صخره</div><div>گل پژمرده امید "هانی"</div><div>بی جبروت و خصلت شاهانه</div><div>تجاوزگرِ زورگوست .</div><div>پالان بی عاطفه</div><div>در توحش متمددانه شاهان</div><div>همچنان در معبد دوران دَوران است.</div><div>آی " الهک " خیزانه گری کن</div><div>بر معبدِ جهل ریایی " هانی" پا بزن</div><div>بگسل پل بافته از آهن سرد .</div><div>#خرم_سعیدی تا بستان ۹۷ خورشیدی</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>۱-آیاپیر، یکی از نام های قدیم ایذه</div><div>۲- هانی ،از خاندان حکومتی قبل از تاریخ ایذه با توجه به سنگ نوشته های "اشکفت سلمان"</div><div>۳-الهک،کوهی باستانی در جنوب ایذه</div><div>Ayapir2.ir</div><div>Telegram.me/khorram_saeedi</div> text/html 2018-09-18T01:32:30+01:00 www.ayapir2.ir خرم سعیدی گل ماتم http://www.ayapir2.ir/post/478 <div>" گل ماتم "</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>طاقت پلاس شب را نداشت</div><div>به سنگینی سرب</div><div>غم کلاف می کرد</div><div>گل سیاه .</div><div>سرپوش مفرغی کهنه شب</div><div>نگاه غیظ آلود پر غصه ای داشت</div><div>نور زخم خورده را</div><div>پس ابر عظیم سیاه خفه کرد .</div><div>کبوتر سیاه لغزان ماه</div><div>در نقطه ای تاریک</div><div>نورش را</div><div>مثل دهان ماهی تازه صید شده</div><div>در آب سیاه دریا می جنباند .</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>#خرم_سعیدی تابستان ۹۷ خورشیدی</div><div>Ayapir2.ir</div><div>Telegram.me/khorram_saeedi</div> text/html 2018-09-03T13:42:12+01:00 www.ayapir2.ir خرم سعیدی گل بی بو http://www.ayapir2.ir/post/477 <div>" گلِ بی بو "</div><div>گل بی بویِ کلیدِ امید</div><div>گره از کار دل ما نکشید</div><div>راز دل، چون نتوان گفت</div><div>ز گفتار چه سود</div><div>جانم از غم فرسود</div><div>راه آمد بگرفته است سیاهی اکنون</div><div>سایه از شب به رمیده دیگر</div><div>خزه روئیده سیاه بر دریا</div><div>چشمه ها گشته لجنزار و تباه</div><div>برگ ها خشک ستاره بفتاده در چاه</div><div>بوی شومین سیاهی همه جا گسترده</div><div>خوشی و شادی و آسایش مرد</div><div>رحم اله بخوانید، به بزرگیِ منش و به راستیّ و به مردانگی و انسانی</div><div>خستگی مانده به تن در همه جا</div><div>وای بر فردایِ پسِ امروزی ما</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>#خرم_سعیدی تابستان ۹۷ خورشیدی</div><div>&nbsp;Ayapir2.ir</div><div>Telegram.me/khorram_saeedi</div> text/html 2018-09-02T12:48:12+01:00 www.ayapir2.ir خرم سعیدی شیواتیر آرش http://www.ayapir2.ir/post/476 <div><font size="3">" شیواتیر آرش "</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">" از آن خوانند آرش را کمانگیر/که از بابل به مرو انداخت یک تیر ( ویس و رامین)"</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">ستور کشور توران</font></div><div><font size="3">شش و یک سال</font></div><div><font size="3">خورد و خفت اندر سر حد ایران .</font></div><div><font size="3">گجست افراسیاب افراشت</font></div><div><font size="3">شومین بال خود را بر شه پیشدادی دوران</font></div><div><font size="3">بزرگان،مصلحت کیشان و مردان نیک اندیشان</font></div><div><font size="3">نموده انجمن با مردم توران</font></div><div><font size="3">بنا بگذاشتند،پرواز تیری از فراز قله البرز</font></div><div><font size="3">به هر جایی فرود آید</font></div><div><font size="3">بماند جایگاه و مرز آن سامان</font></div><div><font size="3">گزین کردند،حکیم و پارسایی مرد شیواتیر</font></div><div><font size="3">آرش،تیزرو تیر و کمانگیرِ یل ایران.</font></div><div><font size="3">همو دانست تیر زندگانیش،از کمان جستن نیاید باز</font></div><div><font size="3">فراز قله البرز،تن خود را به مردم می نمود و گفت</font></div><div><font size="3">درست و سالمم اکنون چو می بینید</font></div><div><font size="3">همه نیروی جان گرد در کمان و تیر خود می کرد</font></div><div><font size="3">رهانید تیرِ پُر پَر عقابی سخت</font></div><div><font size="3">فرشته باد تیر او به سوی دورترها راند</font></div><div><font size="3">ز البرز اهورایی پریده تیر</font></div><div><font size="3">پس از روزی شتابان،کوه و دشت را بگذاشت و بشکافید پهلوی هوا و آسمانش را</font></div><div><font size="3">برِ شهری به ترکستان،به فرغانه</font></div><div><font size="3">نشسته خوش به تن بر سالخورده گردکان بشکوه</font></div><div><font size="3">در آن دم جان بداد آرش برای خاک این سامان</font></div><div><font size="3">نه آرش اولین جان اسپُرت بودست و نه آخر</font></div><div><font size="3">هزاران جان فدای خاکت ای ایران</font></div><div><font size="3">اهورایی بمان و جاودان ،در هر زمان و هر مکان، دوران.</font></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>#خرم_سعیدی تابستان ۹۷ خورشیدی</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>Ayapir2.ir</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>Telegram.me/khorram_saeedi</div> text/html 2018-08-05T14:45:42+01:00 www.ayapir2.ir خرم سعیدی اَو بَرک http://www.ayapir2.ir/post/475 <div><font size="3">" اَو بَرَک "</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">اُو سُو کِه آساریَل بیدن خَو</font></div><div><font size="3">"شاوانو" دُودَرِ یَه دُونه مال</font></div><div><font size="3">خُوسِ تَک بی وُ یَه مَه کِه گَوه زَی دَورِس</font></div><div><font size="3">شاوِشایَک بِنِشَسِه سَرِ اَو .</font></div><div><font size="3">پاپتی بال چَشمه</font></div><div><font size="3">پا کِه اِینا وُ اِورداشت سَرِ گِل</font></div><div><font size="3">گُل اِی دروَید وِ جاس</font></div><div><font size="3">تا اِخَندس ، هَمُو گُمپ گُلس تیف اِی زَی</font></div><div><font size="3">بُوِ خَندس دَرِ عَرطِس اِگُشی</font></div><div><font size="3">کُلتِجَم خاک ولات، بُو خُوشِ اُو اِی دا</font></div><div><font size="3">اَوِ چَشمه هَی اِتُورِست سَرِ کیف</font></div><div><font size="3">رَنگ وُ ریِ هُونِه کِی دی منِ اَو</font></div><div><font size="3">زَنگُلِ باد اِجُمنی همه جا حرفِ هُوبی</font></div><div><font size="3">بُوندِیَل کِل اِی زَین</font></div><div><font size="3">پِرپِروک دَور گلِ میناس اِی گشت</font></div><div><font size="3">آساره رُهِ دیر</font></div><div><font size="3">نَشمیِ ریِ هُو نی بُرد وِ ویر</font></div><div><font size="3">لَچک الماس نماسِ اِی دی</font></div><div><font size="3">گُلِ نوراس فرشنا، بُو اِنان مینِ چَکِس</font></div><div><font size="3">آسمون خیفیِ هُونه کِه اِدی، شَرم اِی کِی</font></div><div><font size="3">لِکِ اَورِ بِکشی ری تَپِ تیلونِس وُ خُوس...</font></div><div><font size="3">دَس زَنُم ریم وُ اِگُوم وُوی تُوَه</font></div><div><font size="3">پَیِ بیتا وُ چیا دی اِدَوِستیم وِ کیف</font></div><div><font size="3">شَو کِه وَی ،کَه دیِ خَو</font></div><div><font size="3">دَسِ نا ، نا همه مُون</font></div><div><font size="3">مِنِ کُهرنگ، سَرِ رَه اَونِ گِریدن، اَمداد</font></div><div><font size="3">خینِ سَوزی کِه اِبُردک "کارون"</font></div><div><font size="3">تا گِرن جُون رَگ و پیوندامون</font></div><div><font size="3">وا تَوَر زَیدن وُ رُمنینِِ کُهِ وُر مِنِ رَهس</font></div><div><font size="3">اَوِ گِل کِردن وُ ماهی اِگِرن</font></div><div><font size="3">مِنِ کِفتِ بِگِرین</font></div><div><font size="3">غارتی اجدادی،دِربِدین وُر مِنِ مال</font></div><div><font size="3">اَونِ جَرنین شُتِ زیری،بِرَسُونه خُوسه جَلد</font></div><div><font size="3">گرمسیر تِشنه تَر اَز ایلاقِ</font></div><div><font size="3">شاوانو ، دُودَرِ مال،لیک بِزَن دَس بِزِ ری</font></div><div><font size="3">جُورِ " تَمتی " "گُلگیس " تُو بِکن ایلِ خَور</font></div><div><font size="3">&nbsp;</font></div><div>#خرم_سعیدی تابستان۹۷ خورشیدی</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>Ayapir2.ir</div><div>Telegram.me/khorram_saeedi</div>