آیاپیر (خرم سعیدی ) - شعر بختیاری - شعر فارسی http://ayapir2.mihanblog.com 2019-08-24T05:59:54+01:00 text/html 2019-07-29T05:15:03+01:00 ayapir2.mihanblog.com خرم سعیدی منجمد نور http://ayapir2.mihanblog.com/post/557 <div>" منجمد نور "</div><div>کنون آن نیم جاده</div><div>چون خطی در مه</div><div>به ظلمت بود</div><div>درخت کپه کپه پرده جنگل</div><div>نیمش سوخته نیم دگر عریان</div><div>به روی سینه سرد کهستان سکوت درد</div><div>غرق در شط بزرگ خواب خود بودند</div><div>میان گله ابر تا افق تازان،</div><div>تیره روزی رو به افزون است</div><div>چشم ها خیره به روی تپه گونه</div><div>قطره باران،سیل شد خشکیده شد اشکش</div><div>غمآوا غصه،لب واکرده دردآلود</div><div>و گویی دود فریادی</div><div>درون جنگل پر اضطراب انگیز</div><div>غرش می کرد و با خود گفت</div><div>خبر از نم نم باران و رشد سبزه زاری نیست</div><div>کنون آن منجمد نور خمیده پیکرش از درد</div><div>بسان باد هوهو کرد</div><div>و فریاد سکوت صاعقه در مشت</div><div>درخشید از درون مردم چشمان</div><div>#خرم_سعیدی تابستان ۹۸</div><div>Telegram.me/khorram_saeedi</div> text/html 2019-07-20T11:14:09+01:00 ayapir2.mihanblog.com خرم سعیدی جغد جنگ http://ayapir2.mihanblog.com/post/556 <div>" جغد جنگ "</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>کاش جنگ افزار بد در روزگار</div><div>تیغه گاوآهن و داسی شواد</div><div>آسمان کینه زار دود زا</div><div>آبی بی مرز روح افزا کناد</div><div>وان غرور غول گون رهبران</div><div>بچه آهو باد و دل نیکو نهاد</div><div>وای هر زاغ و زغن در جنگ ها</div><div>نغمه های نیک جان پرور سراد</div><div>جغد جنگ و آن فضای تیره گون</div><div>چون سیاهی باز نا پیدا بواد</div><div>جای پای آتشین غول جنگ</div><div>لاله و نسرین و بوی خوش دماد</div><div>خنجری کو بر شکافد سینه ای</div><div>دست مایه لشکر بیکار باد&nbsp;</div><div>#خرم_سعیدی ۲۹ تیر ۹۸ مصادف با پذیرش قطعنامه۵۹۸ و پایان جنگ تحمیلی</div> text/html 2019-07-08T05:11:29+01:00 ayapir2.mihanblog.com خرم سعیدی گدار دل http://ayapir2.mihanblog.com/post/555 <div>" گُدارِ دل "</div><div><br></div><div>مُه وِ رَودگه،کِلاک اِزَی چِرا وِ دَس</div><div>دینِ مال زیر شَو اِگَشت</div><div>اَفتوِ صَوق وِ گُرگ لُق</div><div>کُهنه ریسریِ شَونِ وَرُواند</div><div>چَرت لُونِ سَوز سیریِ دِرَهدِ تَئر</div><div>سایه سارِ آسمون اَوی</div><div>گُل وِ کم طاقتی وِ خرس تی</div><div>تَش بلازیی بِکِی</div><div>غَم غَریوِ اَویِ رُو</div><div>نالِ نالِ شَو وُ رُو</div><div>تا نِسَه یِ اُو گُدارِ دل</div><div>پاوِپا بِکِی</div><div>سی نیشتنِ گُلِ ،ریِ تُولیین .</div><div><br></div><div>#خُرم_سعیدی تابستان ۹۸</div> text/html 2019-06-29T05:15:04+01:00 ayapir2.mihanblog.com خرم سعیدی شوم شب http://ayapir2.mihanblog.com/post/554 همرکاب این شب تتار<div>قطره قطره می شود قطار</div><div>دشت آسمان پر از سپیده می شود</div><div>با گذار زندگانی از گلوی مرگ سال ها</div><div>چغد شوم شب،نشسته ناف آسمان</div><div>جای پای او به گونه مانده یادگار</div><div>ابروی گره ی دست به قهر کارها</div><div>با ستیز تیز تیغ گون</div><div>گیس ارغوانیِ صاعقه گشود</div><div>شعله افکند به جان آن سیاهی پلید</div><div>سایه سایه موروار</div><div>بازوان پهندشت مهرورز</div><div>رویشش به شوق</div><div>در بهار بی قرار</div><div>اخگر گلش</div><div>غنچه می زند</div><div>آن حریر سبز صبح</div><div>بشکند نگاه شرمگین شب&nbsp;</div><div>#خرم_سعیدی تابستان ۹۸</div><div><br></div> text/html 2019-06-29T05:09:33+01:00 ayapir2.mihanblog.com خرم سعیدی هارهارونک http://ayapir2.mihanblog.com/post/553 هار هار هارنک<div>بَرد وَسِه بَهرمون</div><div>مِن گِرده زَمون</div><div>دریای هُمدلی،چُورِسته ای دَمون</div><div>هار هار هارنک</div><div>مُستانِ دین وِیَک</div><div>قارنین یَه صدا</div><div>اَی صُوِ پاوِما</div><div>تُون شیرِ دات وُ اُو اَفتَویِ رُه رُها</div><div>#خرم_سعیدی تابستان ۹۸</div><div>آزادیِ بِزا، آزادیِ بِزا</div> text/html 2019-05-24T05:52:38+01:00 ayapir2.mihanblog.com خرم سعیدی خو پلا http://ayapir2.mihanblog.com/post/552 <div>" خَو پلا "</div><div>گُمبَک اِی زَید همو پازنِ احساس دلم</div><div>تیه بستم کِه بیا وَر نظرم</div><div>بُویِ میِ شَوِ کالی وِ تیَم</div><div>محشره پهنه ی صحرای ولات</div><div>سوزِماری منِ آیینه شوق بید وِ دَو</div><div>تک وُ تُوکی گل اِخندس من ریت</div><div>مال بار ونده منِ " دینارون "</div><div>جُورِ پاتیل پتی</div><div>گلِ دَوروون دلِ بچه اِیام فاش اِی بی</div><div>اُردیِ آساره با اخوردن وا یک</div><div>شو یواش پا بِکشی</div><div>ریسریِ گلِ مَه نِه اِگُشی</div><div>مَجمه گهپ دلو،گَوه زیده اِز دیر</div><div>جُورِ شَمی منِ اَوی " دَرِکل " ای خندس</div><div>دَورولاس رصق اِکِی آساره</div><div>جُوه شَه ی شَو اَقس دیرست</div><div>تیل تیلک صُوی زی</div><div>جُور تیل پمبه ای ای وَی اِز دیر</div><div>بالِ چاله دَم صُو،تَرکی دیمه "غُراو"</div><div>قهقه کوگ دِر اِی خورد وِ مال</div><div>غُف گل زَیده وِدَر زیر بُهون</div><div>تیه تریاکی وُ خَو</div><div>پَل نَگُو ،یَه لِکِ چندارِ سیا</div><div>خَورده اَو کُندر و عَمبر وِ صَوق</div><div>لَو دهونس اِی گُوی</div><div>خینِ کوگی یِه بِریسسته وِ بَرف</div><div>سی وُ سه دِندونس</div><div>بِسدن زیدنِ واکِل وِ رقات</div><div>یا هِدن تیله خرگوش کِه خَف کردِ وِ ترس</div><div>تَلگِ سینس تَور صاف وُ هَلیکِ " دُورا"</div><div>جُورِ کارون هُو نداره یَه لُفی</div><div>دَوُوِ گُنگ بیاوون وِ جِلَو</div><div>وُوُی پیرست وِ خَو</div><div>مِنِ گرما رِیتو ،کوگِ دِلم.</div><div><br></div><div>#خرم_سعیدی بهار۹۸</div> text/html 2019-05-18T17:43:06+01:00 ayapir2.mihanblog.com خرم سعیدی افتو درو http://ayapir2.mihanblog.com/post/551 <div>" اَفتَو دَرَو "</div><div>گُمبِ آساره گا مال بِلیوست وِ دیر</div><div>نیمدر شونِ گُشی،مِنِ آیینه شَطِ بُندُون</div><div>پِر وُ بالی اِی زَی بالِ بهون</div><div>دُو سِه تا جیجه خُروسی کِه بلا کردنِ دون</div><div>سَرِ تَمدارِ کُه پیر،چیوه</div><div>چینیر اَور اِبَفت،چپت اِی زِی من تَمدار فلک</div><div>سَوز وُ سیری وا یَک</div><div>اُو طرف تَر مِنِ مَرغ، سَرِ نُو زینِ بهار</div><div>نُو بَهیگی بِنهاده پَشهی نِه واکار</div><div>داره اِز دیر ایا،هُر وُ مَنگول وِ نا&nbsp;</div><div>مِنِ آیینه بالای کُها،چی خوانین نها</div><div>وُ سُوار کُلِ تُوری اِدِرا</div><div>مَه نُو وا تَپ وُ تیلون سَرِ مُنگشت بالا</div><div><br></div><div>#خرم_سعیدی بهار ۹۸</div><div>&nbsp;Ayapir2.mihanblog.com</div><div>Telegram.me/khorram_saeedi</div> text/html 2019-05-11T18:16:10+01:00 ayapir2.mihanblog.com خرم سعیدی بیداد سکوت http://ayapir2.mihanblog.com/post/550 <div>" بیداد سکوت "</div><div>پرنده حنجره بادی بکوبانید بر ساحل</div><div>صدای بی صدای برج موجی سخت</div><div>به روی صخره آوارست</div><div>و پلکش با نسیم بوسه ای بیدار</div><div>سکوتش کشمکش در نور ظلمت غرق</div><div>صدای بال اِستاره</div><div>که آهش دامن آب بیابان را بسوزاند</div><div>پیاده پای بر بادی نهاده سرخ</div><div>همانند یکی رویای دلخواهی که می دانی</div><div>صدای کرم شبتابی که سوسو می زند از دور</div><div>صدای ساکت آیینه آب درخشنده</div><div>سکوت خواب آدم های بغنوده</div><div>و آنی که غمش بیدار</div><div>جگر در خارِ خارایی فرو رفته</div><div>نهاده کولبار غم،کنار ساحل متروک</div><div>ز جور ظالم و همدرد با مظلوم</div><div>بیدادی همی سر داد</div><div>در صبح گسسته که سپیده زو زند سر زود</div><div>شاید زود،</div><div>شاید چند چندی منتظر تا بود .</div><div>#خرم_سعیدی بهار۹۸</div><div>Ayapir2.mihanblog.com</div><div>Telegram.me/khorram_saeedi</div> text/html 2019-05-10T16:37:49+01:00 ayapir2.mihanblog.com خرم سعیدی ترازوی تاریخ http://ayapir2.mihanblog.com/post/549 <div>" ترازوی تاریخ "</div><div>در غوغای هست و نیست</div><div>در بستر یخ بسته ترازوی تاریخ</div><div>شاهین نیلوفریش نامیزان</div><div>فریادها نا رسا</div><div>چشم جنازه مرد توسی</div><div>اسیر احسان محمود</div><div>نعش رستم اسیر دست دیو سپید</div><div>پای حسنک وزیر</div><div>بر تارک تاریخ آویزان</div><div>سر حلاج بر دار بغدادیان</div><div>مسعود اسیر نای</div><div>فروچکان خون امیر فین</div><div>یخ بسته بر دهان دوخته فرخی</div><div>و مردان نابیدار غار</div><div>خود را به خواب ابد زدند</div><div>در اسارت فریاد نا رسا .</div><div>#خرم_سعیدی بهار ۹۸&nbsp;</div><div>Ayapir2.mihanblog.com</div><div>Telegram.me/khorram_saeedi</div> text/html 2019-05-09T03:45:29+01:00 ayapir2.mihanblog.com خرم سعیدی مرگ خورشید http://ayapir2.mihanblog.com/post/548 <div>" مرگ خورشید "</div><div><br></div><div>سیگار شب بر لب نهاده روز امید</div><div>در برج عاج خُورِ خود می مرد خورشید</div><div>بنگر خلیج خون چه رنگین گشته جاری</div><div>آغوش آهش گسترانیده سیاهی</div><div>فریاد موجش بر لبانش غرق گشته</div><div>تابوت می خواهد ز ما این پیر کشته</div><div>خون در گلوی بادبان پیر پژمرد</div><div>دیدی هیولا لنگر این تنگه بفشرد</div><div>چنگی زده خیره گلوی موج ها را</div><div>جراح و مجروح تلخکامانند اینجا</div><div>شب ها همه قطبی شدست و پنجه نور</div><div>خشکیده بی اسطوره های دور در دور</div><div>تاریخ این پیر خرفت توی در تو</div><div>بالا و پایینش زوال است این ترازو</div><div>باید که نالید و گریبان را بزد چاک</div><div>از دست بیگانه پرست حاکم خاک</div><div>بی رستم و کاوه چه آمد بر سر ما</div><div>بی قهرمانی بال می ریزد پر ما&nbsp;</div><div><br></div><div>#خرم_سعیدی بهار۹۸</div><div>Ayapir2.mihanblog.com</div><div>Telegram.me/khorram_saeedi</div> text/html 2019-05-04T10:48:51+01:00 ayapir2.mihanblog.com خرم سعیدی غم شب http://ayapir2.mihanblog.com/post/547 <div>" غم شب "&nbsp;</div><div><br></div><div>لنگر غم به دشت شب پیچید</div><div>اندرین ماتم،چهر بخراشید</div><div>آه سرد از جگر سری بکشید</div><div>خنجری بگرفت گیس خود ببرید</div><div>پیچک مژه ماه نو خندید</div><div>وسمه ی داس ابروش بچکید</div><div>خیمه ی اقلیم پشت شب دروید</div><div>چون هواپیمای حادثه بدید</div><div>وآن همه ناز دار زندانی</div><div>یکان یکان از آسمان بپرید</div><div>آخرین دختر شکم زایش</div><div>آن عروس سحر سرک بکشید</div><div>چشم افشانید شش جهات جهان</div><div>ناز دانه به هر طرف خندید</div><div>غرق در چشم آبی آبی</div><div>زلفکش زرکش طلای جدید</div><div>دست در گردنش باد نا محرم</div><div>ناز او به کهکشان بخرید</div><div>خوب اول و آخرش خوب است</div><div>خوش بود خوبی که غروب ندید .</div><div>#خرم_سعیدی بهار ۹۸</div><div>Ayapir2.mihanblog.com</div><div>Telegram.me/khorram_saeedi</div> text/html 2019-04-26T06:55:14+01:00 ayapir2.mihanblog.com خرم سعیدی محبس کار http://ayapir2.mihanblog.com/post/545 <div>" محبس کار "</div><div>(به زنان و مادران کار ،به مناسبت روز کارگر )</div><div><br></div><div>آن پرستو،آن ماه</div><div>آشیان خود را</div><div>دوخته سقفِ شبِ پیرِ سیاه</div><div>نرم و راحت پوید،روح گل های بهار</div><div>آسمان را بیند،فرش گسترده زمرد،رنگین</div><div>روزگارش به مراد،نیست محتاج به کار .</div><div>آن طرف تر بودست</div><div>کارگاه کوششِ بشکسته خشک</div><div>هرگزش نسیت امان از دلِ خواب .</div><div>پنجه بغض زمستانی آن زن بشکست</div><div>پشتِ رعنایِ جوانیش، کمانی وُ نشست</div><div>ناتوان انگشتش،پشت پلکش بنواخت</div><div>سرخ و سنگین بنمود</div><div>از لب شیشه احساس به بالا نگریست</div><div>آسمان،پیرهن کهنه و چرکین همچون</div><div>پیرهنِ کارِ زنِ کارگرست .</div><div>تک خروسِِ پیری</div><div>برسانید صدایش از دور</div><div>قبه پیر فلک،همچو دندان زنک</div><div>گوهرانش می ریخت</div><div>همچنان زن،سرِ سوزن نگریست</div><div>گاه با لهجه غم،نغمه دوختنش بشکوفد</div><div>وین نکو پیرهن دُخته او</div><div>تنِ مه پیکرِ سیر از هوسِ،چه کسی را بوید</div><div>حاصل زحمت او را چه کسی می نوشد.</div><div>آه گاه بانگ،طلب می کندش مادر را</div><div>مادری که همه عمر</div><div>کیفرِ درد و بلا محکوم ست</div><div>رنج و محنت بکشد بار دلش</div><div>غرق در فقر و گرسنه بچه اش</div><div>سفره از نان و خورش هست تهی</div><div>وین همه رنج ندارد ثمری</div><div>اشک ها صف بسته</div><div>درِ محراب دو چشم</div><div>قطره قطره بنوازند سرِ سوزن کار .</div><div><br></div><div>#خرم_سعیدی بهار ۹۸</div><div>Ayapir2.mihanblog.com</div><div>Telegram.me/khorram_saeedi</div> text/html 2019-04-23T05:55:49+01:00 ayapir2.mihanblog.com خرم سعیدی روز کارگر http://ayapir2.mihanblog.com/post/543 <div>" روزی بنام کارگر "( دلنوشته ای به مناسبت روز جهانی کارگر _ اول ماه مه )</div><div><br></div><div>" در این وادی به بانگ سیل بشنو</div><div>که صد من خون مظلومان به یک جو"</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;( وحشی بافقی)</div><div><br></div><div>وقتی در نگارنامه ارژنگ گون بهار</div><div>نیلوفر زورق ماه،</div><div>مانند شبانی بی خواب</div><div>بر پشت عرش کشتی خورشید</div><div>سکاندار ستون روشنی بود،</div><div>&nbsp;گنج گرانمایه دستان شبگون کارگر را پوییدم</div><div>درخت بی برگ مرگ زندگیم شکفت</div><div>خنجر حنجره ام دسته گل سکوتش را</div><div>بر نسیم شهریار روشنی منقوش پیشانی کارگر نقش بست .</div><div>گوهر پرنده پلکم شناکنان</div><div>مروارید بر بال باد آتش می پراکند</div><div>تا شریک شادی بزرگ دل او گردد</div><div>و لاله های نیم مرده لبم</div><div>رازگرانه پرپر می زنند</div><div>تا بندرگاه دوستی ابدیت کارگر .</div><div>تندر بی طاقت دلم</div><div>در کمربند دشت طاقتت</div><div>آتش بی دود سرخش را</div><div>بر کشتی سپیده می فرستد</div><div>برای بوسه پینه دستت .</div><div>در وادی زمان دروغ آگین،</div><div>چه کسی باید از شیار دستانت</div><div>بافه بافه خجالت بدرود</div><div>وقتی سکوتِ زخمش جاریست</div><div>و زایش جویِ خونش جوشان</div><div>در جستجوی نان است.</div><div>ای شهریار فتح تاریکی</div><div>کی ثمر سر دهد</div><div>برهوت شب یلدای انتظار .</div><div><br></div><div>#خرم_سعیدی بهار ۹۸</div><div>Ayapir2.mihanblog.com</div><div>Telegram.me/khorram_saeedi</div> text/html 2019-04-16T03:49:25+01:00 ayapir2.mihanblog.com خرم سعیدی اشکفت سلمان http://ayapir2.mihanblog.com/post/542 <div>" اشکفت سلمان( ۱) "</div><div>&nbsp;</div><div>کمر آویز گلی از سخره</div><div>سر خود را به تماشای سحر</div><div>بنمودست به در</div><div>اشک اِشکفت شُکُفت</div><div>پرده پرده به نوا</div><div>با پرنده بگشودست لبش .</div><div>سخره ها سیخا سنگ</div><div>پای کوبیده به کوه</div><div>نگرانست به شمالین دشتش</div><div>پشت دادست به " الهک( ۲)" اکنون</div><div>مات و مبهوت تماشاگه خود</div><div>باستانی شهرش " آیاپیر (۳)"</div><div>موزه روبازترین سخره کتاب</div><div>همچو شیری سنگی،نگرانست بدو</div><div>آتش روشن شهرست ستاره از دور</div><div>آسمانش به شکوه</div><div>دل تاریخ ربودست زمان ها و کنون&nbsp;</div><div>شهر دوران " آنزان(۴) ".</div><div><br></div><div>#خرم_سعیدی بهار ۹۸</div><div><br></div><div>(۱) اشکفت سلمان محوطه ای باستانی&nbsp; دامنه جنوب شهر ایذه</div><div>(۲)الهک نام کوهی در جنوب شهر ایذه</div><div>(۳و۴) از نام های قدیم سهرستان ایذه</div><div>Ayapir2.mihanblog.com</div><div>Telegram.me/khorram_saeedi</div> text/html 2019-04-15T06:09:27+01:00 ayapir2.mihanblog.com خرم سعیدی مترسک رویا http://ayapir2.mihanblog.com/post/541 <div>" مترسک رویا "</div><div><br></div><div>رنگ و رو باخته شد شاخه ماه</div><div>بازوان باز و پذیرا شده مهمان غمش را به بغل</div><div>سر کشیده شب سرد</div><div>بر سر گور سپیده اینجا</div><div>زندگانی نباتی سیاه</div><div>بنهاده کمرش سر به زمین</div><div>تکیه داده گل عمرش به عصا</div><div>ناله اش گنگ و غمش پای به جا</div><div>سایه ای در عقبش در همه جا</div><div>همه کابوس تبر هست به گوشش تنها</div><div>آرزو دامن آه دل ها</div><div>بشکسته همه جا آینه ی ناله جان دل ما</div><div>کشتزار شب انبوه سیاه</div><div>گل دهد بهر " ژن خوب " اینجا</div><div>می شود خوش دل ما با رویا</div><div>خواب ارزانی بازار طلا</div><div>همه جا مفت، دلار آمریکا</div><div>نو شود روز و همه جشن و سرور</div><div>طاق بندیم همه خاطره ها</div><div>ماه انداخت طناب خود را</div><div>گردن ما،سر جالیز همان خاطره ها</div><div>همه سیلابش برد،یا بخوردش روباه</div><div>ما مترسک،که به رقصیم به باد</div><div>ما به بانگی بتوانمان بگشود</div><div>نیمدر بسته روز ، روزن ها</div><div>مردگانخواب سحر پر بکشد</div><div>بپرد چشم شب از مشت تبرها درجا</div><div>روبهان پر بکشند</div><div>"بانگ دیوار ترک خورده بنالد که چرا</div><div>میخ آید به صدا</div><div>هان بپرسید ز سنگ</div><div>سال ها بر سر ما کوفت چرا ..."</div><div><br></div><div>#خرم_سعیدی&nbsp; بهار۹۸</div><div><br></div><div>Ayapir2.mihanblog.com</div><div>Telegram.me/khorram_saeedi</div>