آیاپیر (خرم سعیدی ) - شعر بختیاری http://ayapir2.mihanblog.com 2018-12-09T07:39:24+01:00 text/html 2018-12-01T11:10:09+01:00 ayapir2.mihanblog.com خرم سعیدی مرگ آدمیت http://ayapir2.mihanblog.com/post/509 <div>" مرگ آدمیت "</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>آبگون جاده خالی نهانگاه سترگ</div><div>آفتابین گل ما با خود برد</div><div>آسمان نیزه زرین انداخت</div><div>سپر نقره فتادش از دست</div><div>آخرین قطره روز</div><div>باد جارو زده بردش از دشت</div><div>شکرین لبخدش</div><div>پس هفت تیر نگاه</div><div>پنجه ای جنبانید .</div><div>تیر بال شب اندوه به راز</div><div>زخم ها داده تن سرد زمین می خایید</div><div>قفل خاموشی خود را به لب کوه کشید</div><div>شب انبوه درختش به سمر می خندید</div><div>درد دیواره زهری به تن ما بخشید</div><div>خانه فاجعه برپاست هنوز</div><div>چشم ها مرده و دلگیری دل گشت پدید</div><div>شیشه عطر محبت پوسید</div><div>حس انسانیت از دست پرید .</div><div>#خرم_سعیدی پاییز ۹۷</div><div>Ayapir2.ir</div><div>Telegram.me/khorram_saeedi</div> text/html 2018-11-29T15:13:28+01:00 ayapir2.mihanblog.com خرم سعیدی فریاد ماه http://ayapir2.mihanblog.com/post/508 <div>" فریاد ماه "</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>سال ها جنگل این کوه سیه پوشیده</div><div>سال ها دیو سیه روی ستم</div><div>سوگمندانه سد کینه سپر بنموده</div><div>سال ها غول ضحاکینِ مصیبت بر پا</div><div>نوگلان را به خزان بخشوده</div><div>شهسوار شه عفریت تنان</div><div>دیوِ چهسارِ بی افسارِ فساد،دهنش بگشوده</div><div>تاج خونین به تن کرده او</div><div>رنگ رخساره خلق است که این داده بدو</div><div>لشکر اندوهِ دل انبوه ولی</div><div>حبسیه گشته ز ترسش در نای</div><div>بافهِ عمرِ همه داده به غارت ای داد</div><div>زهرآگین شده این اختاپوس</div><div>رود رفتار گل آلوده او</div><div>سیل بنیان کن هستی گشته</div><div>وای دژخیم بزرگ شط درد</div><div>اسب رویای مرا بربوده</div><div>گور آدم بنمودست به بند</div><div>&nbsp;صلح پنهان در جنگ</div><div>مه پس سایه کوه،بر رخش وحشت او</div><div>کفن تار به تن کرده و از این ماتم</div><div>گیس خود را به بریده در رود</div><div>پر نگاهش دردست دردی کور</div><div>قفل خاموشی خود را خورده</div><div>داد و فریاد برآرد برِ کوه</div><div>آریوبرزن کو، کو ببندد ره او .که ببندد ره او،ره او،ره...</div><div>#خرم_سعیدی پاییز ۹۷</div><div>Ayapir2.ir</div><div>Telegram.me/khorram_saeedi</div> text/html 2018-11-29T11:23:34+01:00 ayapir2.mihanblog.com خرم سعیدی پنجه پندار http://ayapir2.mihanblog.com/post/507 <div>" پنجه پندار "</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>ابر چون مرغی کرچ،روی مرداب بخواب&nbsp;</div><div>کشش مبهم رعد،آتش کینه فرو خواهد خَورد</div><div>جهش عاطفیش،شمع عشقی بنموده روشن</div><div>نفس نازک آن بادِ شاد،او نوازش می داد</div><div>شاخه لخت درختان در باغ</div><div>سبزه چون نوچه پروانه ز پیله بگسست</div><div>او سوار است برِ اسب جوانی اکنون</div><div>این زمین پیرهن غم به درآورده به تن</div><div>افق زرینی،در دل آورد درخت</div><div>اشک شوقش بارید</div><div>مرغک از شاخه پرید،شاخه از شادی او می رقصید</div><div>نیش زنبوری سرما بر ما</div><div>داده گرمای محبت بر دل</div><div>کشتزاران اینجا،چو فرحبخش کتابی بر پا</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>#خرم_سعیدی پاییز ۹۷ خورشیدی</div><div>Ayapir2.ir</div><div>Telegram.me/khorram_saeedi</div> text/html 2018-11-28T16:09:48+01:00 ayapir2.mihanblog.com خرم سعیدی گله اندیشه http://ayapir2.mihanblog.com/post/506 <div>" گله اندیشه "</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>شهبانوی شب</div><div>همخوابه آسمان</div><div>در شارستان تاریک خاطرات</div><div>دفتر یادش ورق خورد</div><div>در خلوتکده رمه ای غریب .</div><div>ماه با لبخندی شرمگین،دلربا</div><div>چتر پر فروغ گیسس آذین بسته</div><div>نگاهی به نوازش به رقیب روز می کرد</div><div>چشمان شرر بار شهاب</div><div>مثل شاهینی که بر کبوتر فرو آید</div><div>از چنگ زنجیر دیوان رست .</div><div>گره غیظ ابروی ابری غمبار</div><div>مثل خشم در تردید مانده</div><div>ماه را در چاه فرو برد</div><div>آسمان بی ماه سیاه</div><div>ماهیان آتشین آسمان</div><div>مثل دشت بمباران شده</div><div>در همهمه بال خود</div><div>در دایره فلزگون آسمان</div><div>از سیلی باد نیلگون شد .</div><div>گله اندیشه ما</div><div>در اقیانوس رویا و غرقاب تاریک</div><div>خواب فروخورده در چشمخانه حس را پس داد</div><div>ندای نهفته باغ بیداری</div><div>مانند باد بیزاری</div><div>خدعه شب را پایان خواهد داد .</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>#خرم_سعیدی پاییز ۹۷</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>Ayapir2.ir</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>Telegram.me/khorram_saeedi</div> text/html 2018-11-28T06:31:20+01:00 ayapir2.mihanblog.com خرم سعیدی آوار مرگ http://ayapir2.mihanblog.com/post/505 " آوار مرگ "<br><br>خوشه های دورِ جنگلِ جادوی رویا<br>حلقه آغوش گشود<br>باد باران خیز سر مست<br>دور دل انگیز میدانی به رقص<br>لرزه های شاد در آب انداخت<br>در غوغای همهمه لبان دریا<br>آسمان رنگش باخت<br>شیشه سپید صبحدم شکست<br>کرباس صبح پرنده وار<br>گله های نور را به دشت گنگ به چرا برد<br>آیینه هوشمند چشم درشت آهو<br>در غرغاب غمی غریب<br>بر پیشانی پر تشویش دشت<br>نیش سرگشتگی می زد<br>پیر شیر،با غروری زخم دیده<br>در پس فروغ شکسته شیشه چشمان<br>در میان یاد تنهایی اندوه<br>در غروب باغ تنهایی زندگی<br>در آوار آرزوی روح زخم گرسنگی<br>چشمانش خاموش شد .<br><br>#خرم_سعیدی پاییز۱۳۹۷<br>&nbsp;Ayapir2.ir<br><br>Telegram.me/khorram_saeedi text/html 2018-11-22T07:39:23+01:00 ayapir2.mihanblog.com خرم سعیدی گلفشنگ نور http://ayapir2.mihanblog.com/post/504 <div>" گلفشنگ نور "</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>سربازان سربی سپیده</div><div>در کارزار دمیدن پدیدگاه</div><div>مثل کودکی در شکم مادر&nbsp;</div><div>پا گیر آبگیر چشمه سار ریگ روان اندوه هستند</div><div>در کوره راهی بن بست&nbsp;</div><div>کورمال کورمال دست به هر طرف سودند</div><div>در قلاده غرور رمنده سیلاب زندگی</div><div>راه ناهموار آسیاسنگ پیمودند</div><div>زندانی خاطرات خام شب شدند.</div><div>نفَس سرد سایه خیز تاریکی</div><div>در قلب یخی سنگر خشم</div><div>با کینه تلخ غرور میخکوب شد.</div><div>گلفشنگ نور،در رود بی بستر</div><div>مثل باران نوازشگر ساق سوخته ای در خاک</div><div>چنگ فرو برده در جنگ سیاهی .</div><div>یادها در خواب</div><div>چون جویباری نرم می گرید</div><div>غرش کینه توز سرخ باد سیاهی</div><div>زاد بوم پل اندیشه رنگ ها را خشکاند .</div><div>#خرم_سعیدی پاییز ۹۷</div><div>&nbsp;Ayapir2.ir</div><div>Telegram.me/khorram_saeedi</div> text/html 2018-11-16T17:45:54+01:00 ayapir2.mihanblog.com خرم سعیدی دکور جنگ http://ayapir2.mihanblog.com/post/503 <div>" دکور جنگ "</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>تن ستون،بور، مدور هیکل</div><div>زره خاص کمرگاه به تن</div><div>بوی باروت،غرورش رم داد</div><div>سم همی کوفت به خشم</div><div>همچو تیری ز کمان جستی زد</div><div>رود باد یال به پرواز بداد</div><div>سایه در چله ابریشم رود،پیش ببرد</div><div>درد،در قلب فرو برده به دندان جگر</div><div>اشک خشمش خوشید</div><div>چهچه شیهه او کوه بداده پاسخ</div><div>پسِ دروازه تپه ،بگرفته سنگر</div><div>نیم رخ تیره کوه،برکه خواب زمین ساز بکرد</div><div>تازه آرا ماهی،از حصار کوهی</div><div>نازلبخند خوشی باز بکرد</div><div>سایه اندوهی،رنگ رخسار سوارش بگرفت</div><div>کلبه اندیشش،داشت آشوبی سخت</div><div>مه اندوه نگاه،همچو الماس به آن شیشه شب خط بکشید</div><div>در پسِ پیر بلوطی فربه</div><div>دود آسا آن اسب</div><div>پای خود سست بکرد</div><div>سلطه شب برسید</div><div>دکور جنگ بهم ریخته شد .</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>#خرم_سعیدی پاییز ۹۷</div><div>Ayapir2.ir</div><div>Telegram.me/khorram_saeedi</div> text/html 2018-11-15T02:11:37+01:00 ayapir2.mihanblog.com خرم سعیدی مرگ برگ http://ayapir2.mihanblog.com/post/502 <div>" مرگ برگ "</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>فروغ آن چراغ زرد جادویی فرو می مرد</div><div>زبان آتشش لیسید،تن پوش درختان را</div><div>زبر زیر زمین زرین، زمان زرین</div><div>بخواهد ماند آشوب خموشش غرق در چشمان کاونده</div><div>درختان اشک ریزان</div><div>در سکوت دشت های نور</div><div>و نوش جان همی می کرد</div><div>زمین تشنه باران را</div><div>برهنه دشت،گشوده دست مهرآمیز</div><div>سوی دختران مهربان،باران</div><div>به کام دام اوهامند</div><div>گنجشکان دل پژمرد</div><div>به سوی آسمان،آبی</div><div>گریزان بود باد تیز پاییزی</div><div>به پرواز از فراز کوه ها و دشت</div><div>چنانچون رقص تصویرش ز خاطر دور تر می گشت</div><div>به زیر پرتو روزی که او می مرد تنهایی&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>#خرم_سعیدی پاییز ۹۷</div><div>Ayapir2.ir</div><div>Telegram.me/khorram_saeedi</div> text/html 2018-11-12T02:50:12+01:00 ayapir2.mihanblog.com خرم سعیدی دشت درد http://ayapir2.mihanblog.com/post/500 <div><font size="3">" دشت درد "</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">نوربارانِ لبخندِ دل انگیز سحری</font></div><div><font size="3">با آتش مهربانیِ دریایِ درون</font></div><div><font size="3">بر قلب فرمان روایی کرد</font></div><div><font size="3">جذابیت خوش آب و گلش</font></div><div><font size="3">خوشایند چشم بود&nbsp;</font></div><div><font size="3">شاخه ها چون بال پرنده</font></div><div><font size="3">شادمانه دست در دست باد در زمزمه و رقص</font></div><div><font size="3">هنگام که سایه به قله رسید</font></div><div><font size="3">زره روز فروشونده درید</font></div><div><font size="3">دشت درد</font></div><div><font size="3">طرح دلفریب رخسارش زرد کرد</font></div><div><font size="3">اندوهی ملایم چون خوابی نیم خفته</font></div><div><font size="3">انبار مهربانیش آتش زد</font></div><div><font size="3">راز واپسین زندگیش</font></div><div><font size="3">پشت به روشنایی داد</font></div><div><font size="3">بر خود لرزید</font></div><div><font size="3">تا جنس بی ریشه تبر از خود دید</font></div><div><font size="3">منفذ غم گشوده شد</font></div><div><font size="3">تبر بدست سرمست</font></div><div><font size="3">مثل سایه و سرمای مغول رسید</font></div><div><font size="3">سایه پشیمانی فوران سیاه سکوت گسترد</font></div><div><font size="3">بر کار خود کرده .</font></div><div><font size="3">با مرگ درخت</font></div><div><font size="3">آنکه هر ساعتش دنیایی ست</font></div><div><font size="3">گویی خود من بود که می مرد .</font></div><div><font size="3">#خرم سعیدی پاییز ۹۷</font></div><div><font size="3">Ayapir2.ir</font></div><div>Telegram.me/khorram_saeedi</div> text/html 2018-11-12T02:47:41+01:00 ayapir2.mihanblog.com خرم سعیدی بیداری و غفلت http://ayapir2.mihanblog.com/post/499 <div><font size="3">"بیداری و غفلت "</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">سایه ماه</font></div><div><font size="3">در دریاچه تنهایی هوا</font></div><div><font size="3">در انحنای نور</font></div><div><font size="3">راه را تهی کرد .</font></div><div><font size="3">الاهه چشم طلایی</font></div><div><font size="3">با سکوت صدا و تبسم نگاه</font></div><div><font size="3">در دنیای بی مهری</font></div><div><font size="3">آغوش سحر را گشود .</font></div><div><font size="3">چین دامن بستر گل دریا</font></div><div><font size="3">با رقصی رنگارنگ</font></div><div><font size="3">راز زبان باد را</font></div><div><font size="3">برای خاطر خاکستری زمین</font></div><div><font size="3">در ابتدای جاده روز تجسم کرد .</font></div><div><font size="3">پرندگان،در همهمه تنهایی</font></div><div><font size="3">طعم تلخ خواب خود را</font></div><div><font size="3">در سکوت و خشم،پرواز دادند .</font></div><div><font size="3">مارِ بزرگِ جاده زندگی شهر</font></div><div><font size="3">با اشک خشم</font></div><div><font size="3">در دریاچه سکوت</font></div><div><font size="3">با آرزویی تیره</font></div><div><font size="3">در وحشت تنهایی</font></div><div><font size="3">همچنان در کارتن خواب است .</font></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>#خرم_سعیدی پاییز۹۷ "ساعت پنج صبح ساحل دریای پارس"</div><div>Ayapir2.ir</div><div>Telegram.me/khorram_saeedi</div> text/html 2018-11-09T02:52:12+01:00 ayapir2.mihanblog.com خرم سعیدی شب گور به گور http://ayapir2.mihanblog.com/post/498 <font size="3"> " شب گور به گور "<br><br>کیمیای آن غروب پاره پاره را ربود<br>آن ضحاک ظلم شب<br>حاکمان مرگ گم شده<br>شاهدان قتل عام شهر نور<br>وحشتی بدیده خوفناک<br>پرده پرده مه ز آه ما<br>دیدگان خون گرفته شان گرفت<br>لحظه لحظه های شب<br>مرگ خانه زاد نور بور را ربوده بود<br>فرش فرش مرگ برگ<br>لحظه لحظه فصل ها خزان نمود<br>مار خاطرات آن شب سیاه<br>تخت و تاج سلطه را ز دست داده بود<br>در سکوت نور کم<br>خواب جاودان مردگان<br>ناله ضعیف سنگ را شنود<br>درد ظالمانه ی سیاه زاغ شب<br>در سکوت این زمین شکسته باد<br>افتخار موریانه خورده ی حکومتش<br>مثل عشق در زمانه وبا ست<br>اشکِ شوقِ عشقِ سنگیِ اتاق دل<br>با تراوشش طراوت گلی شکفت<br>بامداد داد، داده دشت دل صفا ببین<br>#خرم_سعیدی پاییز ۹۷<br>Ayapir2.ir<br>Telegram.me/khorram_saeedi </font> text/html 2018-11-06T19:32:46+01:00 ayapir2.mihanblog.com خرم سعیدی پاره خیال http://ayapir2.mihanblog.com/post/496 " پاره خیال "<br><br>روی تابید زمین از خورشید<br>مخملین شامگهش،خوش بنشسته به زمین<br>آب اهلی افق لرزانش<br>داد تحسین در آیینه خود<br>نعش خورشید در آغوش فراموشی شب<br>شهر انباشته در تاریکی، خواب آلود<br>شادی کم نفسی<br>دل سپرده پسِ زیبایی اندُهبارش<br>مهربان پرتو ماه<br>پس ابری بنشسته تنها<br>گاه چون کودک نوپا دَو دَو<br>راهِ هموار شبی را پیمود<br>دختر نور سحر غرق حریق عشقش<br>زلف زرد پاییز،دارد احساسی خاص<br>برگ ها مرده بهم پیچیدی<br>آبشاری شده باد،رو به بالا می برد<br>در خیابان جوانی دو جوان دست به دست<br>دشتی از گل به گلستان خیال<br>مهِ معصومیتش خفته به صندوقچه دل<br>صاعقه عشق جوانه زده بود،مثل رویا زیبا<br>خوشه آتش دریای بلورین وفا<br>گلِ لال، اندوه دل کرد صدا<br>عشق بی عشق کجا؟<br>مژه لبخندی زد،پل بزد بر سرِ اشک<br>تا که معشوق ز دریا گذرد<br>وحشت عشق نماند بر جا <br>#خرم_سعیدی پاییز۹۷<br>Ayapir2.ir<br>Telegram.me/khorram_saeedi text/html 2018-11-02T08:19:43+01:00 ayapir2.mihanblog.com خرم سعیدی گل میخ http://ayapir2.mihanblog.com/post/495 <font size="3"> " گل میخ "<br>باز گل میخ برنجی را نشا<br>کرده بودن در زمین آسمان<br>پرتو افشان ماه بر صحرا گذشت<br>بانگ برهم زد سحر خیز آن خروس<br>مثل مرغان مهاجر شب به دو<br>بازو پر مهر آغوشش گشود<br>اشتیاق رود صبح بیدار شد<br>دست و رو را شسته با عطر هوا<br>در نبرد لشکران ابرها<br>با صدای کوس ها ،شمشیرها<br>پاره های سرخ آتش می جهد<br>همچنان از کوره ها،سندان ها<br>روشنی اشکی هوا را می درد<br>در جلال برگ ها و بارها<br>ناله بادی میان باغ ها<br>می خورد او خوشه های خشم را<br>سر دهد آوای صلح زندگی<br>از فراز کوه ها رنگین کمان <br></font><br>#خرم_سعیدی پاییز۹۷<br>Ayapir2.ir<br>Telegram.me/khorram_saeedi text/html 2018-11-01T14:19:28+01:00 ayapir2.mihanblog.com خرم سعیدی ضحاک شب http://ayapir2.mihanblog.com/post/494 <br>" ضحاک شب "<br><br>با کوچ خورشید<br>هاله نور با چین طلایی<br>حاشیه تپه های استخوانی را هاشور زد<br>افعی غروب قیرینِ سنگین<br>آفتاب را بلعید<br>ماه بی روح<br>در چراگاه آسمان<br>به نرمی می لغزید<br>گیسوان لطیف ابریشم سبکبار نور<br>از تپه سار ابرهای کم پشته گذشت<br>حریر انبوه ستارگان جزیره مانند<br>در دریای آسمان<br>بی تابانه به رقص بودند .<br>آسمان پیچیده در شولای شب<br>با بار اندوهی عمیق و شادانه<br>در آتش شرم و شور عشق<br>غنچه های نوزای خود را <br>فریدون گون از ضحاک شب<br>در سکونِ سکوت پنهان می کرد .<br>زندگیِ درخت رخت بر بست<br>خشم آگین بادی<br>می غرید و می لغزید<br>قطرات زهراگینش<br>باغ را مرغ پر کنده کرد<br>شاخه ها با ناله های کشنده درد<br>با اندوه شکست روح<br>رقص پاره تن خود را در جویبار به تماشا می نشست.<br>انبوه درختان سیاه و ساکت<br>همچو سربازان به صف<br>بر بی مهری زمین نفرین می کردند.<br><br>#خرم_سعیدی پاییز۹۷<br><br>Ayapir2.ir<br>Telegram.me/khorram_saeedi text/html 2018-10-27T17:05:44+01:00 ayapir2.mihanblog.com خرم سعیدی کمینگاه ماه http://ayapir2.mihanblog.com/post/493 "کمینگاه ماه "<br><br>ابرِ لب آویزان،گریه اش را خورد<br>ته مانده غروب غرق رویای دریا شد<br>آفتاب،پوست برزگر آسمان را سوزاند<br>ماهیان نور، در تور سیاه می لولیدند<br>ماهِ نشانگاه<br>از کمر کش کمین سر درکرد،<br>دل حریر ابر را تیغ کشید<br>هزاران چشم از بالا<br>مثل بادبادک جشن رها<br>به آسمان نگاه کردند<br>دهان ساز _ باد _&nbsp; باز<br>نواخت " چَپی (۱)" را نوید داد<br>زمین به حال دود یاد دل ما " کُتل" شد .<br><br>(۱) " چَپی " نوعی موسیقی حزین ست که با سرنا و دهل در عزاداری بختیاری ها نواخته می شود.<br><br>#خرم_سعیدی پاییز ۹۷ <br>Ayapir2.ir<br>Telegram.me/khorram_saeedi