جمعه 28 خرداد 1395

گلامون

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    

خرم سعیدی:
" گِلامُون "

گِژ گُپِ شِئر پُكست 

بُو رُو گُلاوِ دَرد 

پِیتِستِ مِن وِلات

گُنگِ زَمونه مُون 

بُرِن زَوون وِ زُور 

دُوزن لَوان وِ قَهر 

دِرِن وِ ضَرب گُرز 

سَرخطِ گَوگرى 

مِین ای قفس دیه 

مُرغِ نَفس بمُرد 

اِز زادِ پِسه سَر 

پِرِسته هُوشِ وُ گوش 

گاشه كِه یَ وُلا 

كیخسروی پیا

وادیرمون بیا

یا یَ حكیم خُو 

جُورِ " بزرگمهر "

پُكنه كُرَو وِ دل 

خارِ جیر كشه  

یا جاوَنه دیه 

هُوشِ گُرودَنِ 

تا دِشمِنون خِجل 

وابُون وُ ناكسون.

#خرم_سعیدی بهار٩٥


برچسب ها: شعر نیمایی لری ، شعر نیمایی بختیاری ، شعر نو لری ، شعر نو بختیاری ، گلامون ، خرم سعیدی ،

سه شنبه 18 خرداد 1395

آتی تاریك

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    


"  آتی تاریكی "

آواز بذر ماه 
از ترس تیغ شب 
ظرف ظریفش را 
به راه پرغبار سپرد 
تا پاورچین پاورچین 
بگذرد از سدِ سدیدِ رویین اسفندیار.
آه ای ساحران سیاهپوش 
ما را بیژن وار نپوشان 
كار وانی در ره است 
شاید 
گرد نیزه سم رخش 
از باختر ببارد.

#خرم_سعیدی بهار٩٥ خورشیدی .


برچسب ها: آتی تاریك ، خرم سعیدی ،

پنجشنبه 13 خرداد 1395

دلربایی

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    


" دلربایی "

گلدسته چشمه آسمان 
در پرده سیاهِ طلایی دریای فریبا 
غوغای غرورمندانه ساز می كند 
چنگ مسیحایی آبشارش 
دنیا دنیا می روید 
گاهی كه تك خال دل دریا می شود
آب می كند دل آب و آینه را 
همه دیدند و كسی ندید 
شكوه بی نظیر بی همتای 
اقیانوس آسمان و چشمه اش . 

#خرم سعیدی بهار١٣٩٥ خورشیدی


برچسب ها: دلربایی ، خرم سعیدی ،

جمعه 7 خرداد 1395

بره های نور

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    


" بره های نور " 

من چوپان بره های نورم 
تا دشت سیاه آسمان را 
دریا درىا چرا كنند 
و به سایه سیاه كه در میان است 
تكیه زنم زبان گنگ شده را
و همانند باد وزان
بی واهمه تاریكی و دل دل هراس 
از آبشار ساكن شب 
گذر دهم گله بره را 
تا نمد آرمانم،بیشتر دچار موریانه شب نشود.
#خرم_سعیدی بهار ٩٥ خورشیدی


برچسب ها: بره های نور ، خرم سعیدی ،

جمعه 7 خرداد 1395

غفلت

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    


"غفلت "

خواب شبانه نور
نگهبان رؤیاها
با قطرات اندوه
دریاچه ای بساز 
آسیاب شب سنگی سیاه را 
همراه نسیم شبانه 
كه پاروی روشنی اش را شكستند 
به فردای بیداری بچرخان 
و دل خوش دار به نوید.

#خرم_سعیدی بهار٩٥ خورشیدی


برچسب ها: غفلت ، خرم سعیدی ،

شنبه 1 خرداد 1395

خش دماقی

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    

خرم سعیدی:
" خَش دماقی "

گُشیده پاسِ چشمه وِ كدِ كُه

بِوَسه آسمون مینس وِ اُو رُه

گِلو اِی خَورد وُ اِی كُفت بَرد وا بَرد

وِ چی زَنگُل صداس مِن كُه دِر ای خَورد

وِ مِنجا هر دره یا كُهساری

سرِ هر چشمه یا هر مرغِزاری 

گل وُ لئله چُنو یا وا دیاری

دلِ اُو آسمون اِی كِرد  زاری

علف یَ دَس هِد فرسنگ فرسنگ

همه سَوزن وُ نیدن زعفرون رنگ

وُ چی بَن سیزن وُ ناوَنده وا نا

بُلندن اِی رَسن تا وِ كمرگا

رَگه اَور اِی گُدردِ بار سَر بار

زَنه باروون شلاقی مین كُهسار 

اِشُوره ریِّ بَردا وُ كُه وُ دار 

اِره پا دل اِمَنه مینِ او وار 

نِهاده گردنم زنجیر وُ هَی كش 

غمس مینِ دلم جا كرده خُو خَش 

مُو جُورِ پِرپِروك،بِرچ اِی زَنه گل 

دلم واجوشه سیس هی ای زنه قُل 

اِبَنده پِرك وُ بالُم بُوی هر گُل 

بُره بندِ دِلم رُومُم سرِ چُل 

اَیَر عیسِ گل اُوفته مِن دلِ بَرد 

چُنو چِرنه وِ سر جُونس اِبُو سَرد 

اَیَر مجنون بِدی ری یِّ گل اِز دیر

هُو هم لیلی و خُوس ای بُرد اِز ویر 

اَیَر شِرین اِ اَشنی بُو گل اِز باد 

وِ خسرَو یا كِه فَراد نی كُنه یاد 

اَیَر دل خَش بُوه خارا و جا گل 

اِ بینی كاكونگی جای بلبل 

اَیَر سر ای دلم سیت مو كنم واز 

هزارون درد دریاهن وِ آواز...

#خرم_سعیدی بهار٩٥ خورشیدی 


برچسب ها: مثنوی به زبان بختیاری ، شعر لری ، شعر بختیاری ، خش دماقی ، خرم سعیدی ،