پنجشنبه 24 دی 1394

راه دور نور

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    

" راه دور نور " 

زبان آفتاب اندر دهان ماسیده بُد انگار
نگاه كال خورشید،تنبلانه رنگ می بازید
غمی همچند كوهی سخت بر دل داشت
نشسته دشنه كینه دل او را چه خون می كرد
گذار روزگار زندگانی از گلوی مرگ
همراه گره ی درد،خاری دلگزا می كاشت
سكوتی از طلوع یك شب پر درد می بارید
شب موهوم، درونش شعله كینه شناور بود
می چرخید و می چرخید و می پایید
پشته پشته بُد انبوه.
ستاره مثل ما زنجیریان متحد همبند
چون موری بگیرد لانه اش را آب
به میدان خیال آسمان باز
با انبوه تردیدند سرگردان.
زمین از بیم شب گویی سبویی كز غم و ماتم
به زیر پوست می نالید و می گریید اندر چاله دوزخ
غمان مردمان در پیش چشمش قد علم می كرد
سروشی باز در گوشی همی گوید
خط موزون نوری مثل ابروی نگاری گام در كام است
همه پندار بانگ آفتاب مهر را جویند
میان آن هزاران چشم های آشنا بیگانه اند از هم
نگاه آتشین شان شعله خواهد شد
زبان بسته شان فریاد
آری نور،آری نور در راه است.

" خرم سعیدی زمستان ٩٤"


برچسب ها: شعرنیمایی راه دور نور ، خرم سعیدی ،

جمعه 11 دی 1394

لفو

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    

... بِه زِ تیشه"فَراد"

وا نخُونِ خیال

كُهِ سینمه تاشُم

تا تَشِ دل كُور اَوه

لُفَوِ آهِ مُو وِ سَدِ سینه گُدشت

چی سپاه آه  " سیاوش " وِ دَسِ   "سوداوه "....

" خرم سعیدی"


برچسب ها: شعر نو بختیاری ، شعر نو لری بختیاری ، خرم سعیدی ،

پنجشنبه 10 دی 1394

غم افزا درد

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    

" غم افزا درد "

شبی مشكوك و اخمین و گره كرده
گرفته دل ، كلان غم ها و وحشت زا 
اندوه زا غمی در چشم دارد می رسد از راه
نشانِ نكبتین سالی ست.
درون یك سیه چادر میان كوه
اجاقی در میان است شعله اش رقصان و گرما بخش.
زنی كه استخوان گونه اش برجسته بُد نا چیز
پوست و استخوانش جفت
پریشان كاكلش بر دوش و لرزه دارد اندامش
طلوع صبح تا پاسی ز شب همراه درد زایمان جفت است
تقلا می كند با جان خود یا طفل 
زنان بالغ همسایه،دلخسته
پریشان خاطر و مغموم می گویند
عمری رو به پایان دارد این مظلوم
بسان آن زن پارین
سرِ زا می رود اكنون
ببینید وهم مرگش روی دوش مردش آوارست
نشسته كنج تاریكی گرفته در بغل زانو
گره های سیه بر دل به پندار دوام عمر اندیشد
نهاده سر یكایك طفلكانش بر تن بابا در آن سرما
هراس مرد برده هوش و جان بچه ها گریان
تفو بر بی تمامِ روزگاران گره خورده به ناداری و تار فقر
هنوزم شب بود موهوم و وحشت زا.

" خرم سعیدی زمستان٩٤ "


برچسب ها: شعر نیمائی غم افزا درد ، خرم سعیدی ،

شنبه 5 دی 1394

تمارزو

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    

"تهمارزو "

وَختی وا بهارِ نُور رَهدی

گُوی اِسبید مَه

میونِ دُو دَسِ كُهِ سیا وِ بَنده

هَوای اَوریشمی،وِ كالی زَنه

هِزاروون غَم،چی گَلِه مار

وِ جُون مُون زَی

دلِ خُوش نشین مُون

زِندونی شَو اَوی

نَشقِ قَشنگت،مین اَو تیه جُوریم

سُوار اسب خیال

تیای غمبارت وِ خَو بُوسیم

یاد تُرنه هاتِه وِ باد اَشنیم

مُستِ بَردینه وِ دل كُویم

دِرهدِ خین رَه اُوفته

اَمشو،آینه تیانه،سَر بَردِ سَرد كُویم

تا بَئد تو،هچی نبینیم

اَی آزادی .

" خرم سعیدی زمستان ٩٤ "


برچسب ها: شعر نو بختیاری ، شعر نو لری بختیاری ، شعر لری بختیاری ، شعر بختیاری ، تمارزو ، خرم سعیدی ،

پنجشنبه 3 دی 1394

بارشت

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    

" بارشت "

سال دراز وُ حُشك

خاك نَگُو،بَردِ سَرد

اَور دِلس بَردی

خینِ پِل وُ " پیر مَهمید "

حَتا هَلهَلِ كُوسه

اَفاقه نَدا

دَسا وِ هوا

خَرسی وِ آسمون درا

آسمون دِلِس سیا

چی نها، نَم پَس نیدا

" خرم سعیدی زمستان٩٤"


برچسب ها: شعر نو لری بختیاری ، شعر نو بختیاری ، شعر نو لری ، بارشت ، خرم سعیدی ،

چهارشنبه 2 دی 1394

دلپهد

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    

" دلپهد "

ككاونگ شَو وِ بنگ

زِمِسونِ غَم وِ زا

حُوشه بارونی آساریل سیا

مَه، رَنگ شَو تینا

غَزینه شو دَر بَسه

دلمُردهی ،هُمبَند علازنگی

شادی،دلپُهدِ خین

چِل گِره وِ كار

تُربه دردام وِ كُول

تیام وِ لَوخند سُوده،تَر

خاموش چی سایه

تینا،جورِ كُهِ دِندون وِ جیر زَیده

دینِ رُوشنا رَهدم

دالوی رَنج وِ كُول اِگو

هیج اَفتوی نَتَره

شَونه كَله پا كُنه

" خرم سعیدی زمستان٩٤" 
ayapir2.ir


برچسب ها: شعر نو بختیاری ، شعر نو لری بختیاری ، دلپهد ، خرم سعیدی ،