آیاپیر (خرم سعیدی ) - شعر بختیاری
فرهنگ و ادبیات بختیاری
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : خرم سعیدی
نویسندگان
نظرسنجی
نقد و بر رسی توسط بازدید کنندگان محترم
وِ اَوِ ِگُل ِ تِیه وا دی نِوشت 
کِه اَاَنشانبِهشتِ وِ اُردی بهشت
نوع مطلب : شعر محلی بختیاری، 
برچسب ها : وصف ایذه، محلی بختیاری، خرم سعیدی، شعر بختیاری، شعر لری بختیاری،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 3 آذر 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
" تَركی ٢"

مِن بهاری كَافتو
نَرم نَرم رنگ اِگری،رَه اِی وَست
ری گلا بُردهِ خَو،سَر نهاده سَرِ شُون پنجه كَشی.
باد،چی شادی نَرم،زیر پُوس آدم اِزَی
وُ صدا نَرم و لطیفی چی خَو
پای یابوی شَهِ شَون اِشكند.
كُه بغل واز وُ بُلند خان زاده
آسمون چی كُلهی نا پُشت بُرگ.
اَورِ تَهری سرِ كُه پا اِگری
جُورِ مُرغی وِ نِشونِ مهمون
وِ زِمین بار اِوَند
شُر شُرِ چَشمه اِخُوند سی دلِ هُو
نَرمه نَرمه بارون
بُو خُوشی رَه اِی وَند
علفِ سَوزِ بهار،پاكتر اِز اَوِ تیه وا بارون
نفسی چاق اِی كِی،سَر وُ سُنگُل اِی شُشت
نَمِ بارون كِه اِیا،یَه اُمیدی وَرِسه
اِ بِرقنه تَوُر از دیر وَرِ تازه بهار .
گُم گُم زَنگِ دُبُر
چی دُهل پَشخ اِی بی
دلِ شُون شَوق پُرِس
نیِ هَف بند گُرِ لَو
كِتِری بال تَش وُ تَی نِمِدس هِد سرِ كُول
پَریُونس كُرِ اَرباو وِ فیس
شیت وُ شات هَی اِكُنه مِن گله
چُو زَنه مِشگَلُنَه
گله نِه جَم اِكُنه وُر مِنِ قاش كِل چاله
پاله نِه پُر اِكُنه وا شیرِ جِك
یَه لِوِی راس اِكُنه
دِلِ بَرد اَو اِ كَنه سی اِی لِوی .
"خرم سعیدی پاییز٩٤"
نوع مطلب : شعر محلی بختیاری، 
برچسب ها : شعر نیمائی بختیاری، شعر نیمائی لری بختیاری، خرم سعیدی، تَركی٢،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 1 آذر 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
" دژخوی بد آئین "

" سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت"" حافظ"

درین دورانِ با تلبیسِ ابلیس و هزاران كید آتش زیر خاكستر
جهان را باژگون و گیج می بیند به مثل گاوسارین چشم
دمادم تیرگی دشتی،شود بر فكر او چیره
و جانشان گنگِ وهمی با حماقت جفت از اندوه، هزاران سالها مانده
درون پوسیده،جوشان خون
رسد از راه، غم افزا و سیاه و بیم زا آئین
خورد پیوند درد و ماتمی نو زاید از پارین
گلوی مردمان با مرگ در انباز
فغان آوای اندوهان و دل لرزان
بلندای زمین تا آسمان پیچان
به جای بذر انسانی،بكارد كارد یا قتاله قتلِ آلتی دیگر
هم اكنون بدرود شمشیِر جهل،اجدادشان كشته
به دستور ابر ارباب لاحول ولا گویان
ابا رسم حماقت،ارث باقی مانده اجداد
گرفته ریشه از فرهنگ بدوی و بیابانگردی و جهل و خرافه سالها دوران
به مانند ددان خون ریز،حدیث قرنها بر لب
از اول تا كنون آنكس كه بشكستند
چه ظالم بوده یا مظلوم
ببستند از قفا با تار جهل و فخر اجدادی
و با شمشیر بی دینی به نام دین
همان كاری كنند آنسان كه انسان شرمش آید تا برد نامش
دریغا از خزانْ باغِ وجود باقی انسان این دوران.

" خرم سعیدی پاییز٩٤ "
نوع مطلب : شعر نو نیمائی، 
برچسب ها : خرم سعیدی، شعر نیمائی دژخو آئین،
لینک های مرتبط :
شنبه 23 آبان 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
" گاو مرگ" 

غم به چشمش جفت
كاسه خانه چشم،خونین جوی
مژه،بارانی ز مروارید
خاك بر قلبش تلنبار،همچو خارا كوه
چانه بر زانو گرفته در بغل غمناك
كنده وار اندر زمین بنشسته سرگردان
گرگ كُش اندوهِ همزادش
بر پلاسین تنگسالی دلش زد چنگ
چون عزیزانِ عزیزش مرده گویی بود
آری آری راست پنداری
می خورد پیوسته اندوه تهدستی
ازیرا گاو زردش تا ابد خوابیده در آغل.

"خرم سعیدی پاییز٩٤ "
ayapir2.ir
نوع مطلب :
برچسب ها : شعرنیمائی گاو مرگ، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 19 آبان 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
"جنگ سفید دشت"

ره،جور كتاو جاوری
پر آسونه و نا هُموار
چی هف لای هَفی.
لشكر اَور، گامیش مَرغوی
سَرِ كُه بار ای وند
گاپون، وا شلاق تیتم ره
گردنس ای اَوشُوند.
كها جورِ كوُرِ زِمین گِر
دور خُو پیتستن .
اسبونِ گوش وِ گوش یك داده
بی سُوار
من دل شهنیدن.
دورگلای بیاوون
ری كندن و پل و خنجر برق بریدن
سی علیمردون
شهید بی نشونِ جنگ  سفید دشت.
من ای جنگ رضاخونی
نه افتوی بی نشون روز
نه آساره كِه بگویم شَوه.

"خرم سعیدی پاییز٩٤"
ayapir2.ir
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر نو محلی بختیاری، شعر نو لری بختیاری، جنگ سفید دشت، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 19 آبان 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
"شب و شب"

شب شكست
نور،درِ روز به شاهراه گشود
بانگِ خوشی زد امید
بندیان،بند به پیوند دل
وهمِ نجاتی برشان داشته
شادمان،پای بكوبند و شاد
چشم بگردانند بر سوی نور
می دمند سوی او،آه دل و دردمند
مثل اهن-گر- كه دمد كوره ای
نیم سوز،باز دود
سركش و نااهل و چموش است شب
پای دار،بسته چه پیوند خوشی با بدی
باز در صبح به بند،بسته به چندین كمند
بوی سبك پای خوش آن امید
رخت ببندید به آهو نسیم
رفت و دوباره شب دیگر دمید
آه از این شب،چه سمج،دیرپا
بندٍ دل و پا به جا
آه آه.
" خرم سعیدی پاییز٩٤ "
ayapir2.ir
نوع مطلب : شعر نو نیمائی، 
برچسب ها : خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 19 آبان 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
"شب بانو"

موجِ نسیم نور
دور باش كور باش گویان
لباس پاره آسمان را در نورید
شاه بانوی شب آرام و با وقار
بر آب آسمان جاری
شبِ زمینیان را سان می دید
آسمان تهی تر از دست فقیر
راه را هموار كرد
ستارگان،از كاسه آسمان
مانند دندان فقیر پیری رخته بودند
با تپش چشم ماه،شب شادی در نوید بود
شاه بانوی شب در گذر
عمر ما را نظاره گر ست
زمانه بی درنگ است
هان حال را دریاب.
"خرم سعیدی پاییز٩٤"
ayapir2.ir
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر نیمائی شب بان، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 19 آبان 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
" رویای خوش "

اسب ذهنم می تواند تاخت
تا راهی به هیچستان جان خستگان همراه با زندان
یا پگاهی خوب و زیبا مو گشان تا آسمان رقصان
تا زلال صبح چون آبی گوارا در بیابان كویر كور
همره روزی كه می گوید: 
وانگیر آزادیم را شب
انفسم را هِل شود فریاد چون تیری به سوی اهرمن پران
خشم در چشمم بروید سوی دیو اكوان و دیگر دیو
پیله پارینه گرم تنم باشد ردای مردم نادار در سرما
خنده سرد به شر اندود شب را پی كُنم در دشت
آنكه چون كبریت سر دارد ولی مغزس تهی گشته ست از بیداد
تا دوباره نشكند این لوح زرین زمرد گون زیبایم
پای با عقلم فشارم بر گلوی آن هیولای جهانی ظلم
خشتشان بر آب خواهم زد
بی دروغ و بی دغا دنیای نو را پی گذارم سخت
آرزوهای خوش هر ایل و قومی را بر آویزم به نورین ساق
...
درین هنگام، زن واكرد درِ فریاد و گفت: ای مرد بیداری؟
هنوزم غرق انبوه غبار آلوده پنداری
ببین سرویس كارت رفت و جا ماندی تو از یاران نان آور
نگه كن نان امروزین چگونه آوری منزل!
نگفتم گفته را بهتر نگویی تو به گوش كر .

" خرم سعیدی پاییز٩٤"
ayapir2.it
نوع مطلب :
برچسب ها : رویای خوش، خرم سعیدی، شعر نیمایی رویای خوش،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 11 آبان 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
" درد زنده بودن "

راز زاد زندگانی در زمان
در گذار روزگارِ درد در پهلو
لنگش خردینه دارد با دل خونین.
بر كلاه آسمان گمیخ خشم
وحشت اندودست و خو ناكرده درد
شعله درد دلی چون آب دریا در
جای پای زجرهای روزها بر پیكرش
همچو گنگین ماهتابی در میان آسمان با ته نشین رنج
همنوا با فقر و آهنگ سیاه
یا كه همپهلو،هماوا با ستم
همچو دیواریست دودآلود، لاكردار درد
خواهر همزاد فقر،غم به غم افزون همی می كرد.
در مهار هر نگاه،دست ها گویا
غم به چشمان،رازها بر پشت اشكش گم
چهره ی درد كویر دل گره خورده
سوخته لبخند بر گودال غم گوئی
خشم در چشمش دوان چون اسب
با صدایی اشك آلوده هویدا كرده بودش بقچه اندوه
حتا آسمان رنگش دگرگون گشت از این ظلمت
آری اكنون گم شده شب در سپیده
سایه های نور خشكیده
رود دلتنگی روان تا بیكران دور و اشكی چشمه گون جاری بسان باد در صحرا
اكنون زندگی جار-ی-ست.

" خرم سعیدی پاییز٩٤" ayapir2.irد
نوع مطلب : شعر نو نیمائی، 
برچسب ها : شعر نو نیمائی، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 7 آبان 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
" هُوشَوی"

پاتیلِ چواسه آسمون
چی دلِ جوون نامراد
حسرت وِ دلِ .
كُه،زُونی زَی بال گلال
وِ زادِ هُوشَوی،رُومِست سَر آسمون .
افتو،سیاپوش وُ لـَو شِور
سی دلِ زَحمی پُر تِركِ زِمین
" نوشدارو" وِ شَو ظُلمونی طِلوی .
دِرهد،تَوِ گـپ گِری
نُخون وِ دَرد كِرد من زِمین
لَو پُر كُرو،جُون وِ سَر اَوی
جا چَشمه بی هُوش،چی پُوسِ مار
حالِ باقی نِه خُوت بِخون
اَمون وِ اِی زَمون.

"خرم سعیدی پاییز٩٤"
نوع مطلب : شعر لری بختیاری، شعر محلی بختیاری، 
برچسب ها : شعر لری، شعر بختیاری، شعر لری بختیاری، هوشوی، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 7 آبان 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
" شب فروشدان "

همزاد لجباز زمان
با اندوه دلشكن
با تلنبار قدح درد
با مالامالِ خشم همبر
گام در كام سیاهی
زبانه می كشید .
جلای ستارگان به رنگ اندوه
سر به سر از رمق افتاد.
خروس سبك بال سحر
فروشدانِ شبِ شوم را جار زد.
بادِ نازِ سبك رفتار
برای نور، تا گلوی آسمان سر كشید
با غمآوازِ نرم ِ نفسِ سپیده
پا بر كاكل كوه
چشم به راه برآمدان رنگهای بكر بود.
لبخندِ زلالِ دلكشِ آفتاب
دل به زمین،چشم به ابر دوخته بود
دیگِ جانِ شبِ دیجور را بر سرِ خشم آورد.

"خرم سعیدی پاییز٩٤"
نوع مطلب : شعر نو نیمائی، 
برچسب ها : شعر نیمایی، شب فروشدان، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 3 آبان 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
"تَرِكی"

افتوِ زَوین،تا نشَسَنِ گِلی زِمین
دو نین،كم زیاد،قد قُواره داشت.
گُل گُلی و سوز وُ سیر، جُوه كُهِ، سَله سرد وِ سر
سَر وُ گوش یك نهاده بی.
گله بُزی وِ دیر، جور مورجلال وٍ قُچ
سر و زیر،مین سوزِماری كُهی ، سوزه ای بُری
شونِ گله بز،سی گلس،یا گذار روزگار
دی بلالِ تر،خوند و نی ازی و نم دل.
نور جور لوله تفنگ، نیزه ای كشی
لونه لونه بردلونِ كُه نه ای پایی
هُمكنار نور،گُلو گُلوی اورِ دوره گرد
بُن گِلی،میخ افتو پسین
تهل تُروش،كینه زار و بفته گیل یك
چی گدا سمچ
رَه ی كُهنه آسمون ای گِری.
قارچ تازه زیده دَر
چادری و گِل و سر
مین بُفِ تره و بُسور وا كلوس، سر ای كشی
بوی خوی مین كُه،افتوِ و هوش ابُو
مین خین خوس نشس گُرو
پشت كُه ی دی،زُواله اَو
شو و چی دزی سیا و دَو
گله وَی و مین قاش
شون،بز چپر به دُو
بال چاله هی كُنه لٍوی 
مین تَركی.
"خرم سعیدی پاییز٩٤" 
ayapir2.ir
نوع مطلب : شعر محلی بختیاری، 
برچسب ها : شعر لری، شعر بختیاری، تركی، خرم سعیدی، شعر نیمایی بختیاری،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 30 مهر 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
درهد دیری

دُوارته
اَی غارِ دل
دِرهدِ تَهلِ دیریت گُل دا
تا سامونِ زِندهی و مرگ
دیار بُو
اُسُو کِه
گُلفشنگ گلای کُه
وِ دِل نَشمی نِشینن.

" خرم سعیدی پاییز94 "
نوع مطلب : شعر لری بختیاری، 
برچسب ها : شعر سپید لری، شعر سپید لری بختیاری، شعر سپید بختیاری، شعر درهد دیری، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 30 مهر 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
"بركه راكد"

زمانی كه آفتاب از بركه راكد گذر می كرد
خموشی گسترش می یافت
تمام نكبت شب ماند تنها بر تن انسان این سامان
تب شب چشمها سوزاند و دل را از تپش خواباند
سكوت وهم و پندارش تمام بند دل لرزاند
شب شومی ست ، دیوارش بلندای زمین و آسمان گویی
چنان با خاك جان خورده گره انگار
هزاران گرگ در اشكم نهان دارد
هنوزش نیز گنگی می كند با دل بسان رد شدن تنها ز گورستان
ز هولش پلك های خسته از هم باز
و گوی چشم در غمخانه اش غلطان
سروش از دور می گوید
سپیده از ستیغ كوه زهرِ شب كند درمان
بسان غار و گاو و كژدم و ناهید
ولی شب نیز جادو گشته پا بر جا
خروش سركش از خورشید بگرفته
دلش غوغایی ست خورشید
لگد مالید بر این شب
گلو غمباد كرده، غده غم مهمان
فروكش كرده نیرانش
و همچون شط شرم مرد ناداری فرو مرده
فغان از خاكیان بر خاست
كجایی آرش دوران
كه تا تیرت بیاشوبد شب دیهیم داری را.

" خرم سعیدی پاییز٩٤ "
ayapir2.ir
نوع مطلب :
برچسب ها : بركه راكد، شعر نو نیمایی، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 28 مهر 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
"دروگر"

به طاق آسمان چسبیده بُد خورشید
وُ راهش كج نمی شد،هیچ
انگاری كه لنگر گیر اندر صخره خارا
هُرومش سخت جانكاهست
به آتش در نشسته دشت
آنگاهی كه داری داس را در دست
وُ بیهوده زمین بخل را كاوی برای نان
دروگر نیز با سختی اسیر وهمِ  پندار دو تا نان زمستان یتیمانست
زمانی كه وزان بادِ زمین و آسمان حبس ست
دروگر در دلش بیت بلاخیزی كند نجوا
لبش مهر و كلامش سنگ شد در سر
شناور در خیال خود
درون سینه پنهان كرده رازش را
پران پندار و اوهامش به چاه دل
تو گویی آفتاب و آسمان راز دلش دانست در ژرفا
كه او هم خشمگین سنگین و تبدارست.
"خرم سعیدی پاییز٩٤"
ayapir2.ir
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 25 مهر 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
جنگ نان و جان

تنداب جهل جنگ
ویرانه می کند
پوشد ردای سیاه به سیاق دل
با اشک برفگون
عمیقانه می کشد
خط میان مرگ و زندگی
فرقی نمی کند چه جنگ
جنگی برای نان، جنگی برای جان
رد دو اژدها
تارانده است ز هم
مأوای زندگی
آوار جان ها
با خنجران درد
طفلان در به در
کوچند تا زیند
آواره فریب قوم صد بلا.

" خرم سعیدی تابستان 94"
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر جنگ، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 15 مهر 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
نان و جان

انسان انسان است برای نان
با دل دمناک
در غار خویش
برای دشوار ترین کار،نان
برای نا پایدارتر ازصداقت،نان
برای ژرفترین درد، نان
ای پلنگ نامراد
با آسودگی نکبت بار بسازی
یا نومیدی و تسلیم
یا بی قراری و تلاش
ای الاهه، ای نان
ای تلاش جان.

" خرم سعیدی تابستان 94 "
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر سپید جان و نان،
لینک های مرتبط :
جمعه 10 مهر 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
" ننگ جنگ "

جنگ افزاران اهریمن
سوار خرچنگ جنگ
با نگاهی سرخ
سایه های سیاه دراز به دنبال
چون غباری خسته بر آینه
پاشنه به پاشنه جهل ره پوییدند
تا سنگچین آدمیت را فرو ریزند
آنگاه حماقتشان تا اشک تلخ تاریخ قد کشید
برای خطرناکترین آرزویشان
ما، فرا دویدیم، کندگام و هراسان
ناگهان
صدایی در گلو تا دور دستان ره گشود
جاوید بمانی ای آخرین پناه
وطن.

" خرم سعیدی تابستان 94 "

نوع مطلب :
برچسب ها : شعر سپید، عر ننگ جنگ، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 8 مهر 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی

" جنگستان "

 

خدنگ اشتیاق جنگ

فرو بکوفت طبل چپ

هرآنکه دانشی نداشت .

زمانه گشت و بر نگشت هوش او

چه آتشی نهان به زیر بال و پر

نهاده جاهلی بشر

وُ گام گامِ غول جنگ

علم به دست و می دود

عرب ستم-ستان

غریو دیوسار او

نهیب سالیان دور

کشید خنجر و ببست چشم قلب پیر او

کشد، اسیر و بند می کشد

وُ عقل دزد و مهرِ دیریاب بُود

وُ رود عشق و مهر او

فرو شده به سوی گند آبها-

همی گسسته مهر و جاهل است نوز

وُ جاهل است و جاهل است .

 

مهر 94 خرم سعیدی - شهریار

 


نوع مطلب : شعر نو نیمائی، 
برچسب ها : شعر جنگ، جنگستان، خرم سعید، شعر نیمائی درباره جنگ،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 6 مهر 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
" حاصل زندگی "

آفتابِ زرنگار
مثل از بند رستگان
با یورشی بی محابا
با گزشی غافلگیرانه
با واقعیتی محتوم
با بغض بیهودگی
با نگاهی تشنه و مات
با فضایی دلگیرتر از فراق
در،آرام-فرسایش- گاه- زمان
تازیانه می کوبد
تا ته بنبست حیات
منتظر پاییز تن باشیم
و شتری که منزل به منزل می خوابد
از چینه بیاید یا از تن مغموم دیوار
برای بردن یادگارِ ماندگار
آنگاه ، زخم روح بازماندگان
با مرحم صبر
دذرمان شود.

" خرم سعیدی تابستان 94 "
نوع مطلب : شعر نو نیمائی، 
برچسب ها : شعر نو، شعر حاصل عمر، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 6 مهر 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
" دوروون "

اَفتو
وا اَندوِ اَمبار اَویدِه
وُ غَمی دلازار
زَئم وِ دل نِشَسه
چی کُم آدمِ گُسنه
سَر وازیر وُ پَکر
سُُوار بیاوون رَه اِی رَه
سَر وِ پا کُه اینا.
پیر دِرهدی تَینا
دَم پَسینی تازه
چی نُوزین تُورِ یَ شناس
یال وُ دیم اِی اَوشُوند
دینِ یاداس اِی گَشت
کُه
وَر کَهباد دی بلا بی
ساس سیا
زونی وِ بغل
تاریکی نشسه
خشخار رُوشنا اِی پایی.

" خرم سعیدی پاییز 94"
نوع مطلب : شعر لری بختیاری، 
برچسب ها : شعر نو لری، شعر نو لری بختیاری، شعر نو. بختیاری، خرم سعیدی، شعر حاصل زندگی،
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 12 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :