آیاپیر (خرم سعیدی ) - شعر بختیاری - شعر فارسی
فرهنگ و ادبیات بختیاری
سه شنبه 16 اردیبهشت 1399 :: خرم سعیدی
" مادر "

به ترنم ساحل صبح
به آرام آوای رود
به دلنشین نزهت خورشید
به شورافزا آوای زلال گل
به مستی بخشی عطر موسیقی کوه
به عمق آبی آوای کبک
به هزاران سوگند
بی رویای تو
شهرِ بی مهرِ بهشت
بی بوست.
#خرم سعیدی بهار ۹۹ خورشیدی
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر سپد خرم سعیدی، مادر شعر خرم سعید، شعر نو خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 9 اردیبهشت 1399 :: خرم سعیدی
" کوچ "

خاکستر گریز پای احساس
در ویر ایلراه
همگام نرمه بادی کم سو
کنار پیر بلوط
به بوی بهار آویزانست.
دوباره رد پای پازنی
سکوت غریبانه را شکاند
شیهه اسبی و رم کبکی
دره را جانی سبز بخشید
به سلامتی خیال
پیاله چای را چاق کن
آی نسیم گل
کنار پنجره آسمان
آغوش آرزوی بلند را بگشا
مثل درختی که خاک را بغل کرده باشد.
#خرم_سعیدی بهار۹۹ خورشیدی

نوع مطلب :
برچسب ها : شعر خرم سعبد، شعر نو خرم سعیدی، شعر نبمایی خرم سعیدی، کوچ،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 25 فروردین 1399 :: خرم سعیدی
" خین وِ دل "

دلِ مُو چُولِ وُ چُومِ هُو وُ هَی میره هَمس
سی دلِ نازک اُو تازه یَتیمی کِه بَوس،دَوبِدن وِ جِلوس ، نَتَره دُنگ بِده
سی دلِ بَلگ گُلی،بَئدِ یَه سال کِه خُوره خینِ جیر، یه تِدِرگی بِوَره گُمب گُلس
سی دلِ اُو بُزِ کُه، بیگِ شیری جِلوس،تیر غَیوی بِخُوره تَنگ چِلس
سی دلِ کوگِ گِرفگارِ سرِ تَپ تیلون،یَه رُوه وُر مِنِ چال،بِخُوره تیله یَلس
سی دلِ کُولبرِ سرما زیده،سرِ رَهسِ اِگِرن وُ اِزَنن تا بُوَرن پُک چیلس
سی دلِ بچه بی لَچه کِه هی، کشِه آهی وِ جیر تَیِ همه ی هُمسن وُ هُمسال یَلس
سی بَهیگی کِه جُوس چی جُوه ی بازبازک، پُرِ پَهرُو وِ وُ نیمدار، تَیِ تاتیَلِس
سی یَه دا کِه دَمِ صُو،خَوَرِ مرگ کُرس وَیدِ سَرس، اَقِه شِرنی وُ بُریده پَلَلس
سی هَمو شَصخ کِه خَوردنِ حَقس، دادخواس کِی ،بِگِریدن وُ نهان داغ سَرِ اُو لَولِس
سی پیا بید وُ بَودار، کِه رَقیوس اِده پیل، تا کَنِن گیوِه وِ پاس، سَرِ یَه لَوِه پَرزین، جِلوِ تیه هَوال،هَی گُدَرنن سَرِ خار وُ اِزَنِن مینِ سرس
دلِ پُر بُضقِ مُو هَی بُوره وُ هَی لَرسِه وِ یَک
سی هِزارُون سِتَمِ نَیده وُ نَشنیده دِیه کِه کُنن دی مِنِ دل
#خُرم_سعیدی بهار ۹۹
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر نیمایی بختیاری، شعر نیمایی لری، شعر نو بختیاری خرم سعیدی، خین و دل، شعر خرم سعید،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 19 فروردین 1399 :: خرم سعیدی
" سال سیاه "

سال ها بی فصل
فصل ها بی رنگ و تاریکند
اسب اصل از شیهه افتاده
مثل مرغی در قفس، اندوه
شهر، بی مهر و غبارآلود
آسمانش دود
زندگانی عاریه از دور، از بیگانگان سرشار
هان چه بربودند اصالتمان
مهر در اینجا چه بی مهر است
یار بی یار و غبار معرفت پر بسته و رفته
این فضای آسمان کوتاه
جهان محصور،درختان ساخته از سنگ یا سیمان
گریبان دامنش پر اشک
صفا در بین یاران نیست
و آنانکه دو پا دارند،دو پای دیگرش مقروض
دویدن تاختن بر نان و چون زنبورِ بیماری به کنج کندوی متروک
در اینجا چشم می بندم و روحم در میان ایل
آن طرف تر نازنین قریه، قبیله
بوی گندم، بانگ کبگ
عوعو پر مهر می جوشد میان " تنگ"
فرش خوش رنگ طبیعت گرم
در کنار چشمه ها سرشار
روی کوهی چون عقاب تیز بین پران
بردوَم بر آسمانِ صاف
مهر بر چینم ز نور آفتاب بی بدیل کوه
برجهم با دوستان یکدل و یکرنگ در صحرا                                           

 #خُرم_ سعیدی فروردین ۹۹ 
نوع مطلب :
برچسب ها : سال سیاه، شعر نو خرم سعید، شعر خرم سعیدی، شعر نیمایی خرم سعیدی، شعر نو خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 28 اسفند 1398 :: خرم سعیدی
" چارشَمبد بیست یَکُم "

چارشَمبِدِ طُرنه طلا
وا کُهِ هیمه هات
بِرشتِ رُوِ تَشِت رُوشِن کن
سی دلِ دایل مُون کِه بَلگِ گُلِ صُوِ بهارن وُ مندیرِ ری گُشُونِ گُمب افتو .
ایما وِ نَلسِ تَشیم زِیر حُل
چی " سیاوش" وُ اسبِ سیا زَنیم وِ دَر
هَی،حلا کِه گرفگار چَه غَمیم " بیجن " وار
جُورِ مَه وُ " مَنیجه" وُ چَه " اَفراسیاو"
انگشتر " رُسَم " نِشون ادیم وُ چارشمبدِ " لَلرِ " دِرو کنیم.
#خُرم_سعیدی آخرین چهارشنبه ۹۸
نوع مطلب :
برچسب ها : چارشمبد بیست و یکم، خرم سعیدی، شعر نیمایی بختیای، شعر نو نیمایی لری،
لینک های مرتبط :
جمعه 16 اسفند 1398 :: خرم سعیدی
لالا لالا دست وطن جاودان بمان
پشت دیوار سباه
بی غروب خورشیدی می شکفد
با آب دشت دل ما .
از پولاد دست ها
می گریزد گرگ پیر بد کنش روزها

#خرم سعیدی زمستان ۹۸
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر نیمایی خرم سعید، دشت وطن، شعر خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 5 اسفند 1398 :: خرم سعیدی
" گل ماه "
گل الماس درخشید ز دور
تاخت بر شهرِ دلِ آب روان
نقره ماه مذاب،درِ آن کوره آب
لنگر انداخته لبخند نوازشگر نقشش رقصان
بفشاندست غباری به برِ برزن و کوه
خواب آلوده ستاره با ناز
راست رازیست که از سینه معشوق به بیرون افتاد
سیل شادیش درخشید ملایم با باد
ابرها،تپه در آب دوان
سر نهاده بسرِ شانه هم
قایق نور از دور، ابر را شخم بزد
کفن شب بدرید
آسمان دامنش از دست سیاهی برهید
کاش نوری بوزد
شب و تاریکی دامن بگرفته به برِ انسان را
باز با خود ببرد  .
#خرم_سعیدی زمستان ۹۸
Ayapir2.mihanblog.com
نوع مطلب :
برچسب ها : گل ماه، شعر نو خرم سعید، شعر نیمایی خرم سعیدی، وبلاگ خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 4 اسفند 1398 :: خرم سعیدی
" دریای درجا "
رگ دردمند غروب، سر بریده شد
کودک گریزپای ماه
پا به پای دریا قدم می زد
بر چوب دست نخل
ستاره سرگشته مانده 
شب نیز نفس زنان
در پیه سوز آسمان
بوی روشنی می داد
در لابلای ستون سپیده
بخاطر خانه آرای دل های چشم به راه  
#خرم_سعیدی زمستان۹۸
نوع مطلب :
برچسب ها : دریای درجا، خرم سعید، شعر خرم سعیدی، شعر نیمایی خرم سعیدی، وبلاگ خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 20 بهمن 1398 :: خرم سعیدی
" باغچه دل "

( به طبیعت زمستان بهاری جنوب)

غنچه باران شده صحرا اکنون
همرهش چلچله آواز بخواند
سر نهاده به سرِ بالش سنگ
نرم چون ریش سحرگاهی خورشبد به ناز
به شکرخواب فرو رفته دو چشم
گوش دل داده به آوای نسیم
و گشوده سپر زیباییش
رشته راستی رنگ و رخش، باز افشانده به صحرا و به کوه
نیلگون روشن صبح
قایق نور فرستاده ز دور
گل زرین به قشنگی خیال
در چنین انجمن گل اکنون
دل من باغچه پر ز گلی ست
غم و اندوه درون
دود شد از چپق دل بیرون
#خرم _سعیدی زمستان ۹۸ استان بوشهر
نوع مطلب :
برچسب ها : باغچه دل شعر خرم سعیدی، شعر نیمایی خرم سعید، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 16 بهمن 1398 :: خرم سعیدی
" نُون تِلی "
داسِ آساره وِ دیر
غله تاریکی شَونِ اِی چی
بافِه بافه دَمِ اَو ناد هنون
گَل گَل آساره نهاد،کِنکِ نورِ وِ سر
خرسِ گَپ مینِ نِسَه،
بَنِه یِ بافه بِزَیده وِ بغل
دَشتِ شَو وید دِرَو
پاخِه پاخه وِ مِنِ خَرمنِ اَو
گامهی،گای بُنی
پَرِیون،کُوسه وُ ماهیِ وِ دَو
خَرمنِ شَو کَه وُ دُون
کَه کِلورانِ اِزَیدن وا یَک
بَزگَرِ مال زِمَند
داسِ کُفتِ وِ زِمین
زُونیِ غَم بِگِرِیده وِ بغل
هَی نیره وا تَز
حاصلِ کارِ هُو اَرباو اِبُورد
کَل کَل وُ کُوزر وُ تَه خَرمنِ هِشته سی یُو
#خرم_سعیدی زمستان ۹۸

نوع مطلب :
برچسب ها : شعر بختیاری خرم سعید، شعر لری بختیاری، شعر نیمایی بختیاری، شعر نیمایی لری، شعر بختیاری خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 15 بهمن 1398 :: خرم سعیدی
" دامنگیر "
ز تیر اژدها آهنگ دشت پاسبان شب
به سان گاوخونی یی که می بلعید رودش را
ز جام ناگوار مشت،از ابر مصیبت ناله می بارید
و من آن دیو و غولانی که در شهنامه ها خواندم
به چشم خویش می دیدم
درختان برگ، چون سرباز جنگی بر زمین غلتید
گل امید باغ آرزو همچون دهان ماهی بی آب می پژمرد و گرد درد انگیز دهان فاصله جوشان
فروغ تیغ نورانی نهان در جان
تنی چون آبکش در سنگفرش انقلاب افتاد و سر اندر گریبان غروب انداخت و جاویدی برای شه ز حلقش بر  نمی آمد و آه مادران همچون سیاوش خون شرر انداخت روزی دامن ترکان 
# خرم_سعیدی رمستان ۹۸
نوع مطلب :
برچسب ها : دامنگیر، خرم سعید، شعر نو خرم سعیدی، شعر نیمایی خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
شنبه 12 بهمن 1398 :: خرم سعیدی
" مرغِ غرورِ شب "

در این ویرانسرای کژروی خرچنک
درخت خور خشکید و ستاره چشم بندان شد
سپاه مار شب چتری گرفته از بلا بالا
درخت خارزار لشکر جرار،
چون مارِ میانِ غار، کمین کردست چمبروار
کنون کان کارزارِ شر
بسان پشه خونخوار و زنبوری کمر بر جور و کین بسته
شکسته گشته بر تن پیرهنِ صبر و قبای دل
و اما، آسمان ما بر این ماتم
سرشک نادمش جاری
زمین از این مصیبت خاک بر سر گشت
شفق همرسم اندوهان،رنگ و رخ شده کاهی
ستاره رفته ماتم دار بر خاک سیه بنشسته با زاری
درختان شاخ سر بشکسته بر تن ها دریده جامه های خود
و شب مرغ غرور غفلتش پران
برای مرد و زن،زنده فروش قسمتی از تن
یکی قرنیه و دیگر جگر یا گرده اش بفروخت
در اینجا آه،
حراج با حیات آدمی همسنگ با نان است.
#خرم_سعیدی زمستان۹۸
نوع مطلب :
برچسب ها : مرغ غرور شب، خرم سعید، شعر نیمایی خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 26 آذر 1398 :: خرم سعیدی
" چشم بر ره "
کوه غوغای خیابان،
سنگفرشش گرم
نهفته آتشش پر درد
و زهر نوش فریادش
سزایش مرگ آزادی
دهان کوچه اش پر خون و سیراب ست
دل آهن همی آکنده پر دردست
زمین سیلاب شد از آه مادرهای غمدیده
دلش لالای لاله خوانده بر رودش
شقایق لانه کرده بر بر و دوشش
همی می گفت این فریاد هستی بعد ایام تهدستی و فریاد ایام آرزومندی نانی بهر کفترهاست
درون این مِه آذر،نشسته چشم بسته بر ره خوب بهارانست.
#خُرم_سعیدی پاییز ۹۸
نوع مطلب :
برچسب ها : چشم بر راه، شعر خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 24 آذر 1398 :: خرم سعیدی
" آرزو "
ای وای آفتاب
گویی که رفته خواب
دیوار کور نور
چیدست مرگ روز
اینک شناکنان
اشک ستارگان
سد گشته پشت شب.
گلبرگ های گل
با غرش تگرگ
مژگان کودکی یست
رفته به خواب ناز
رخسار نازکش
بعد از دوهفته ماه
کاهی شده ز درد
آهسته آهِ او
از دورِ دورِ دور
پیکر به شست به نور
در پرتو نسیم
نظاره می نمود
اشکستن شب از
مشت درشت نور .
#خُرم_سعیدی پاییز ۹۸
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر نو خرم سعید، آرزو، شعر نو خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 6 آذر 1398 :: خرم سعیدی
" خنجر خشم "
پر شکوه مرد سوار
درد در دامن او ریخت چنان
خنحر خشم به مشت
هست زخمینه پلنگی در کوه
غم سنگین به سر و پوست تنش در جنبش
مادیانش خود شاهین، رها
پشت گرمیش به کوه هست و بیابان و تفنگ
ایلیاتی ست غرورش برجا
او که پرورده سامان بیابان خودست
شانه بر شانه گره خورده باد
کاکلش زیر کلاه،رقص خوش سر می داد
لبش انبار سکوت از بیداد
جنس بیرونی او سخت و خشن
در دلش جوی لطافت جاری
گهرِ سینه گشود
زده بر ظالم و ظلم بانگ تفنگ
#خرم سعیدی پاییز ۹۸
نوع مطلب :
برچسب ها : خنجر خشم، خرم سعید، شعر خرم سعیدی، شعر نو خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
شنبه 25 آبان 1398 :: خرم سعیدی
" غنچه حوصله "

غولِ پیکر کوه
از مغرب قد افراشت
دشت مخملی سبز کبود شد
شلاق غروب
گلبرگ گل ماه سیاه کرد
نگهبان چاه شب شدیم
چهره بر چهره سیاهی سخره
با شور بختی ساختیم و زیستیم
چنگ بر سنگ دل سودیم
بسته زنجیر غم گل زهر بوییدیم
درخت سختی پی کردیم
اما غنچه حوصله مان گسست
چون آذرگشسب
با رنج پولاد چنگ
بندآهنِ کبوتران را خستیم
تیرگی پاورچین پاورچین می گذرد
صنم نسیم صبح
بوی هجرت آزادی را
با هزار زیور
در صحنه گلزار آسمان مینایی
پرواز خواهد داد.
#خرم سعیدی پاییز ۹۸ خورشیدی
نوع مطلب :
برچسب ها : غنچه حوصله، شعر خرم سعید، شعر نو خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 22 آبان 1398 :: خرم سعیدی
" نوعی بحر طویل در وصف خورشید" 

شب،سر از کوه برید و در آن باغ نشیمنگه شاهانه ببندید به شادی،بنه و بار ببستند و فرو برده سر خود به لحاف سحر خوش بر و رو از بر سرمای دی و قدرت تابش.
خون خورشید خروشید و چو بیژن خودش از آن چه اندوه رهانید،گل نازش کل گیتی بفروزید و همان افسر پر گوهر خود بر سر و بر تن، بودش جامه دیبا و بگستردپرش چون پر سیمرغ و فروغ ابدش پر،بنمایاند همان گردن گردنکش زرین و گرفتست بدست گرز نیاکان و نیا را،بدرخشید به مهر بر سر هر کاخی و کوخی ، مهربان ابر درخشید و همه گوهر نیکی بر هر کوی ببارید و نوازید همه کهتر و مهتر و ببندد در هر بد، بنماید به همه نیکی و یکتایی نورش به عدالت،بنگر گیتی بی در که چگونه بگرفت جان از آن یکه سواری که خروشید همان رَخش رُخش باز بلرزیده درفشش ز پی عدل به یکسان بر خلق،همانی که چو اردی مه ماه هست نماینده پاکی و تقدس و چو خرداد نگهبان جهان است و چو مرداد به بی مرگی و جاوید زید باز و چو آبان مهی او هست فرشته و موکل بر هر آبی و تدبیر اموری و چو اسفندمذ او هست نگهبان درختان و دهد خاک هزاران گل و ریحان و نشاند به سرش افسر زرین و فشاند به برش لولو لالا،چو چراغان بفروزد بر و بارش ز زبرجد بود و هست عقیقین گهر آویخته بر گوش همه شاخ،فرو هشته تُرنگ و بهِ زرین و انار تن سیمین و سمن بو به بر باغ...          #خرم سعیدی پاییز۹۸ خورشیدی
نوع مطلب :
برچسب ها : بحر طویل خرم سعیدی، وصف خورشید، شعر خرم سعید،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 6 آبان 1398 :: خرم سعیدی
"آب دزدک "
یال بور اسب رهوار نسیم
رو به سوی زردکوه،بشکوه
راه می پیمود از پشت غبار خنده خورشید
نعل اسبش برق ها می زد سر هر سنگ
برق می رویید از آیینه برف کُه کهرنگ
بعد برفش چتر خود را می گشاید قارچ
عنبر و عودش گشودند از زمین تا آسمان دامن
باز واکردند داروخانه اش را در
صد هزاران گوهر نایاب
دسته دسته بسته بر گردن
کوه های جانفزای بختیاری ها
معدن مردانگی جاوید
آب چشم چشمه " دیمه"
کبک وش افتان و خیزان ،
همچو مروارید غلطان دامن افشان است
آبشار،ابریشمین گفتار او غمگین
ساز شُرشُر می نوازد چپ
سایه ی خاموش صیادان
جنگ نرمی راه اندازند
چشم در چشمش نشسته اسب می تازند
کوه " زرده" بین سیه پوش است
جلوه گاه ماتمش بر دوش
گشته از بیداد انسان های بد مدهوش
"زرد کُه" لب بسته و خاموش
زانو غم در بغل، بر دامن صحرا
مات و مبهوت است او از مکر انسان ها
#خرم_سعیدی پاییز۹۸
Ayapir2.mihanblog.com
نوع مطلب :
برچسب ها : آب دزدک، خرم سعید، خرم سعیدی، شعر نو خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 2 آبان 1398 :: خرم سعیدی
" سایه پاییز "
غروبی نعش خورشیدی به دوشش در گذر می بود
و من آن پیکر بی سر به دوش آب می دیدم
سوار نرمخیز باد پاییزی
بسان ریزگرد دشت خوزستان
که مرگ آنجاست در تدریج
و آن شهر درختان ساکت و خاموش
بلور برگ رنگین سر و جانش
بدست اختلاس دولت لرزان
بریده حلق ها از خلق
و آن ها را میان برگ های مرده می آویخت
در آن هنگام،فرو می مرد، سپاه کینه توز خاکبیز روز
مزارش ابر تاریکی کنار گورگاه شط کارونی که بی خون است نشان می داد در بیداد.
#خرم_سعیدی پاییز ۹۸
Ayapir2.mihanblog.com
نوع مطلب :
برچسب ها : شعرنو خرم سعید، سایه پاییز، شعر خرم سعید، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 28 مهر 1398 :: خرم سعیدی
" هست شب "
درِ گلخانه شب را بگشود
ماه، چون نرگسِ بیمار در آغوش سوار
جان خود را بنهاده برِ کوه
چشمه شیری خوشید
خرس تیری به نشان کرده روان
سوی جنگاورِ شب
وان نگر در قفس شب بنشسته پروین
مرغ شب شد غمگین
در بیابانِ خیابان گم شد
کرم شبتاب از تاب
دشت از خشم بزد پنجه به چهر
نتواند که شنید
آه آهسته ی نوری از دور
#خرم_سعیدی پاییز ۹۸
نوع مطلب :
برچسب ها : هست شب، خرم سعیدی، شعر خرم سعیدی، شعر نو خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 27 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   مدیر وبلاگ : خرم سعیدی
نویسندگان
نظرسنجی
نقد و بر رسی توسط بازدید کنندگان محترم
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic